Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

[N. N.]: Musæ Vratislavienses, eivsdem beatissimi. Breslau, [1638].

Bild:
<< vorherige Seite
Ei te tis ek meropon aionia emata leusein
axios en, o patron axios en aner.
Oide to leigiakes poleos Ekklesia, oiden
E palai eugeneon oikia Egemonon.
Ommasin e aien prokheousti ta dakrua krazei
lampra emon stephane eppese theiologon.
Eppesen, eusebies os dogmata aglaa prattein,
kai therapeuemenai ton monon oide Theon.
Eppesen, os kleiton kala dogmata lambane mouson,
kai mathe tes didakhes Remata ouranies.
Eppese, theiotaton os grammata thesphata biblon
Leigia en pollo tekna didaxe khrono.
Eppesen, os meropon praensi parainesi thumous
kampten, kai orthen eis odon oiden agein.
Eppese, khrestologo paramuthia epia phone
toisin os akhnumenois eipemen oide brotois.
Eppesen, os moune ta pseudea dogmata phone
Radion airetikon oiden elegkhemenai.
E toiouton ekhei ierea theophrona, pasa
pasi dokei thnetois olbia ophra polis.
Eskhes leigiakon polis euruagma politon,
Eskhes, atar Theion nun ierea ekhei,
kai eni akropolei megale megaloio olumpou
os ganos ouraniou eelioio gana.
Alla blepeis gonoessa polis, meu patsis aroura,
Toutou oss' aneros pemata moira phere.
Os ethos estin aei toiouton g' andra pesonta.
Alla didou krateros kreittona polla Theos.
Jeremias Knauthius
Lignicio, Scholae Breslens. Magdal. Alumn
Non
C 3
Εἰ τέ τις ἐκ μερόπων αἰώνια ἤματα λεύσειν
ἄξιος ἦν, ὁ πατρὼν ἄξιος ἦν ἀνήρ.
Οἶδε τὸ λειγιακῆς πόλεος Ἐκκλησία, οἶδεν
Ἡ πάλαι εὐγενέων οἰκία Ἡγεμόνον.
Ὄμμασιν ἥ αἰὲν προχέουστι τὰ δάκρυα κράζει
λαμπρὰ ἐμῶν στεφάνη ἔππεσε ϑειολόγων.
Ἔππεσεν, εὐσεβίης ὃς δόγματα ἀγλαὰ πράττειν,
καὶ θεραπευέμεναι τὸν μόνον οἶδε Θεόν.
Ἔππεσεν, ὅς κλειτῶν καλὰ δόγματα λάμβανε μουσῶν,
καὶ μάϑε τῆς διδαχῆς ῥήματα οὐρανίης.
Ἔππεσε, ϑειοτάτων ὃς γράμματα ϑέσφατα βίβλων
Λείγια ἐν πολλῷ τέκνα δίδαξε χρόνῳ.
Ἔππεσεν, ὃς μερόπων πράηνσι παραίνεσι θυμοὺς
κάμπτεν, καὶ ὀρθὴν εἰς ὁδὸν οἶδεν ἄγειν.
Ἔππεσε, χρηστολόγῳ παραμύϑια ἤπια φωνῇ
τοῖσιν ὅς ἀχνυμένοις εἰπέμεν οἶδε βροτοῖς.
Ἔππεσεν, ὅς μούνῃ τὰ ψευδέα δόγματα φωνῇ
ῥᾴδιον αἱρετικῶν οἶδεν ἐλεγχέμεναι.
Ἣ τοιοῦτον ἔχει ἱερῆα ϑεόφρονα, πᾶσα
πᾶσι δοκεῖ θνητοῖς ολβία ὄφρα πόλις.
Ἧσχες λειγιακῶν πόλις εὐρυάγμα πολιτῶν,
Ἧσχες, ἀτὰρ Θεῖον νῦν ἱερῆα ἔχει,
καὶ ἐνὶ ἀκροπόλει μεγάλῃ μεγάλοιο ὀλύμπου
ὡς γάνος οὐρανίου ἠελίοιο γανᾷ.
Ἀλλὰ βλέπεις γονόεσσα πόλις, μεῦ πατςὶς ἄρουρα,
Τούτου ὅσσ' ἀνέρος πήματα μοῖρα φέρῃ.
Ὡς ἔθος ἐστὶν ἀεὶ τοιοῦτον γ' ἄνδρα πεσόντα.
Ἀλλὰ δίδου κρατερὸς κρείττονα πολλὰ́ Θεός.
Jeremias Knauthius
Lignicio, Scholæ Breslens. Magdal. Alumn
Non
C 3
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsEpicedia" n="1">
    <div n="2">
     <lg type="poem">
      <pb facs="#f0021" n="[21]"/>
      <l>&#x0395;&#x1F30; &#x03C4;&#x03AD; &#x03C4;&#x03B9;&#x03C2; &#x1F10;&#x03BA; &#x03BC;&#x03B5;&#x03C1;&#x03CC;&#x03C0;&#x03C9;&#x03BD; &#x03B1;&#x1F30;&#x03CE;&#x03BD;&#x03B9;&#x03B1; &#x1F24;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03BB;&#x03B5;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD;</l><lb/>
      <l>&#x1F04;&#x03BE;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C2; &#x1F26;&#x03BD;, &#x1F41; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03C1;&#x1F7C;&#x03BD; &#x1F04;&#x03BE;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C2; &#x1F26;&#x03BD; &#x1F00;&#x03BD;&#x03AE;&#x03C1;.</l><lb/>
      <l>&#x039F;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5; &#x03C4;&#x1F78; &#x03BB;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B3;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x1FC6;&#x03C2; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03BF;&#x03C2; &#x1F18;&#x03BA;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C3;&#x03AF;&#x03B1;, &#x03BF;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5;&#x03BD;</l><lb/>
      <l>&#x1F29; &#x03C0;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B5;&#x1F50;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BD;&#x03AD;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F30;&#x03BA;&#x03AF;&#x03B1; &#x1F29;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BC;&#x03CC;&#x03BD;&#x03BF;&#x03BD;.</l><lb/>
      <l>&#x1F4C;&#x03BC;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BD; &#x1F25; &#x03B1;&#x1F30;&#x1F72;&#x03BD; &#x03C0;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C7;&#x03AD;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9; &#x03C4;&#x1F70; &#x03B4;&#x03AC;&#x03BA;&#x03C1;&#x03C5;&#x03B1; &#x03BA;&#x03C1;&#x03AC;&#x03B6;&#x03B5;&#x03B9;</l><lb/>
      <l>&#x03BB;&#x03B1;&#x03BC;&#x03C0;&#x03C1;&#x1F70; &#x1F10;&#x03BC;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C3;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C6;&#x03AC;&#x03BD;&#x03B7; &#x1F14;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5; &#x03D1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x03C9;&#x03BD;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;&#x03BD;, &#x03B5;&#x1F50;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B2;&#x03AF;&#x03B7;&#x03C2; &#x1F43;&#x03C2; &#x03B4;&#x03CC;&#x03B3;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x1F00;&#x03B3;&#x03BB;&#x03B1;&#x1F70; &#x03C0;&#x03C1;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C4;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD;,</l><lb/>
      <l>&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03B8;&#x03B5;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C5;&#x03AD;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C4;&#x1F78;&#x03BD; &#x03BC;&#x03CC;&#x03BD;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5; &#x0398;&#x03B5;&#x03CC;&#x03BD;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;&#x03BD;, &#x1F45;&#x03C2; &#x03BA;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x1F70; &#x03B4;&#x03CC;&#x03B3;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03BB;&#x03AC;&#x03BC;&#x03B2;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B5; &#x03BC;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x1FF6;&#x03BD;,</l><lb/>
      <l>&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03BC;&#x03AC;&#x03D1;&#x03B5; &#x03C4;&#x1FC6;&#x03C2; &#x03B4;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C7;&#x1FC6;&#x03C2; &#x1FE5;&#x03AE;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03BF;&#x1F50;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B7;&#x03C2;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;, &#x03D1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C4;&#x03AC;&#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; &#x1F43;&#x03C2; &#x03B3;&#x03C1;&#x03AC;&#x03BC;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03D1;&#x03AD;&#x03C3;&#x03C6;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03B2;&#x03AF;&#x03B2;&#x03BB;&#x03C9;&#x03BD;</l><lb/>
      <l>&#x039B;&#x03B5;&#x03AF;&#x03B3;&#x03B9;&#x03B1; &#x1F10;&#x03BD; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x1FF7; &#x03C4;&#x03AD;&#x03BA;&#x03BD;&#x03B1; &#x03B4;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B1;&#x03BE;&#x03B5; &#x03C7;&#x03C1;&#x03CC;&#x03BD;&#x1FF3;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;&#x03BD;, &#x1F43;&#x03C2; &#x03BC;&#x03B5;&#x03C1;&#x03CC;&#x03C0;&#x03C9;&#x03BD; &#x03C0;&#x03C1;&#x03AC;&#x03B7;&#x03BD;&#x03C3;&#x03B9; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03B1;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B9; &#x03B8;&#x03C5;&#x03BC;&#x03BF;&#x1F7A;&#x03C2;</l><lb/>
      <l>&#x03BA;&#x03AC;&#x03BC;&#x03C0;&#x03C4;&#x03B5;&#x03BD;, &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F40;&#x03C1;&#x03B8;&#x1F74;&#x03BD; &#x03B5;&#x1F30;&#x03C2; &#x1F41;&#x03B4;&#x1F78;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5;&#x03BD; &#x1F04;&#x03B3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;, &#x03C7;&#x03C1;&#x03B7;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x1FF3; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BC;&#x03CD;&#x03D1;&#x03B9;&#x03B1; &#x1F24;&#x03C0;&#x03B9;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C9;&#x03BD;&#x1FC7;</l><lb/>
      <l>&#x03C4;&#x03BF;&#x1FD6;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BD; &#x1F45;&#x03C2; &#x1F00;&#x03C7;&#x03BD;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x1F30;&#x03C0;&#x03AD;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5; &#x03B2;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C4;&#x03BF;&#x1FD6;&#x03C2;.</l><lb/>
      <l>&#x1F1C;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B5;&#x03BD;, &#x1F45;&#x03C2; &#x03BC;&#x03BF;&#x03CD;&#x03BD;&#x1FC3; &#x03C4;&#x1F70; &#x03C8;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B4;&#x03AD;&#x03B1; &#x03B4;&#x03CC;&#x03B3;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03C6;&#x03C9;&#x03BD;&#x1FC7;</l><lb/>
      <l>&#x1FE5;&#x1FB4;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; &#x03B1;&#x1F31;&#x03C1;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BA;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F36;&#x03B4;&#x03B5;&#x03BD; &#x1F10;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B3;&#x03C7;&#x03AD;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;.</l><lb/>
      <l>&#x1F2B; &#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x1F14;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9; &#x1F31;&#x03B5;&#x03C1;&#x1FC6;&#x03B1; &#x03D1;&#x03B5;&#x03CC;&#x03C6;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03B1;, &#x03C0;&#x1FB6;&#x03C3;&#x03B1;</l><lb/>
      <l>&#x03C0;&#x1FB6;&#x03C3;&#x03B9; &#x03B4;&#x03BF;&#x03BA;&#x03B5;&#x1FD6; &#x03B8;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C4;&#x03BF;&#x1FD6;&#x03C2; &#x03BF;&#x03BB;&#x03B2;&#x03AF;&#x03B1; &#x1F44;&#x03C6;&#x03C1;&#x03B1; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2;.</l><lb/>
      <l>&#x1F2F;&#x03C3;&#x03C7;&#x03B5;&#x03C2; &#x03BB;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B3;&#x03B9;&#x03B1;&#x03BA;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x1F50;&#x03C1;&#x03C5;&#x03AC;&#x03B3;&#x03BC;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD;,</l><lb/>
      <l>&#x1F2F;&#x03C3;&#x03C7;&#x03B5;&#x03C2;, &#x1F00;&#x03C4;&#x1F70;&#x03C1; &#x0398;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BD;&#x1FE6;&#x03BD; &#x1F31;&#x03B5;&#x03C1;&#x1FC6;&#x03B1; &#x1F14;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9;,</l><lb/>
      <l>&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F10;&#x03BD;&#x1F76; &#x1F00;&#x03BA;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B9; &#x03BC;&#x03B5;&#x03B3;&#x03AC;&#x03BB;&#x1FC3; &#x03BC;&#x03B5;&#x03B3;&#x03AC;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF; &#x1F40;&#x03BB;&#x03CD;&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;</l><lb/>
      <l>&#x1F61;&#x03C2; &#x03B3;&#x03AC;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C2; &#x03BF;&#x1F50;&#x03C1;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F20;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AF;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF; &#x03B3;&#x03B1;&#x03BD;&#x1FB7;.</l><lb/>
      <l>&#x1F08;&#x03BB;&#x03BB;&#x1F70; &#x03B2;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C0;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B3;&#x03BF;&#x03BD;&#x03CC;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C3;&#x03B1; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2;, &#x03BC;&#x03B5;&#x1FE6; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03C2;&#x1F76;&#x03C2; &#x1F04;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C1;&#x03B1;,</l><lb/>
      <l>&#x03A4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F45;&#x03C3;&#x03C3;' &#x1F00;&#x03BD;&#x03AD;&#x03C1;&#x03BF;&#x03C2; &#x03C0;&#x03AE;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; &#x03BC;&#x03BF;&#x1FD6;&#x03C1;&#x03B1; &#x03C6;&#x03AD;&#x03C1;&#x1FC3;.</l><lb/>
      <l>&#x1F69;&#x03C2; &#x1F14;&#x03B8;&#x03BF;&#x03C2; &#x1F10;&#x03C3;&#x03C4;&#x1F76;&#x03BD; &#x1F00;&#x03B5;&#x1F76; &#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03B3;' &#x1F04;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C1;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B5;&#x03C3;&#x03CC;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;.</l><lb/>
      <l>&#x1F08;&#x03BB;&#x03BB;&#x1F70; &#x03B4;&#x03AF;&#x03B4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03BA;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C1;&#x1F78;&#x03C2; &#x03BA;&#x03C1;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C4;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD;&#x03B1; &#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BB;&#x1F70;&#x0301; &#x0398;&#x03B5;&#x03CC;&#x03C2;.</l>
     </lg><lb/>
     <closer>
      <salute> <hi rendition="#et"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i"><hi rendition="#g"><hi rendition="#k">Jeremias Knauthius</hi></hi><lb/>
Lignicio, Scholæ Breslens. Magdal. Alumn<hi rendition="#sup">&#xA770;</hi></hi> </hi> </hi> </salute>
     </closer>
    </div><lb/>
    <fw place="bottom" type="sig"><hi rendition="#aq">C</hi> 3</fw>
    <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">Non</hi> </fw><lb/>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[21]/0021] Εἰ τέ τις ἐκ μερόπων αἰώνια ἤματα λεύσειν ἄξιος ἦν, ὁ πατρὼν ἄξιος ἦν ἀνήρ. Οἶδε τὸ λειγιακῆς πόλεος Ἐκκλησία, οἶδεν Ἡ πάλαι εὐγενέων οἰκία Ἡγεμόνον. Ὄμμασιν ἥ αἰὲν προχέουστι τὰ δάκρυα κράζει λαμπρὰ ἐμῶν στεφάνη ἔππεσε ϑειολόγων. Ἔππεσεν, εὐσεβίης ὃς δόγματα ἀγλαὰ πράττειν, καὶ θεραπευέμεναι τὸν μόνον οἶδε Θεόν. Ἔππεσεν, ὅς κλειτῶν καλὰ δόγματα λάμβανε μουσῶν, καὶ μάϑε τῆς διδαχῆς ῥήματα οὐρανίης. Ἔππεσε, ϑειοτάτων ὃς γράμματα ϑέσφατα βίβλων Λείγια ἐν πολλῷ τέκνα δίδαξε χρόνῳ. Ἔππεσεν, ὃς μερόπων πράηνσι παραίνεσι θυμοὺς κάμπτεν, καὶ ὀρθὴν εἰς ὁδὸν οἶδεν ἄγειν. Ἔππεσε, χρηστολόγῳ παραμύϑια ἤπια φωνῇ τοῖσιν ὅς ἀχνυμένοις εἰπέμεν οἶδε βροτοῖς. Ἔππεσεν, ὅς μούνῃ τὰ ψευδέα δόγματα φωνῇ ῥᾴδιον αἱρετικῶν οἶδεν ἐλεγχέμεναι. Ἣ τοιοῦτον ἔχει ἱερῆα ϑεόφρονα, πᾶσα πᾶσι δοκεῖ θνητοῖς ολβία ὄφρα πόλις. Ἧσχες λειγιακῶν πόλις εὐρυάγμα πολιτῶν, Ἧσχες, ἀτὰρ Θεῖον νῦν ἱερῆα ἔχει, καὶ ἐνὶ ἀκροπόλει μεγάλῃ μεγάλοιο ὀλύμπου ὡς γάνος οὐρανίου ἠελίοιο γανᾷ. Ἀλλὰ βλέπεις γονόεσσα πόλις, μεῦ πατςὶς ἄρουρα, Τούτου ὅσσ' ἀνέρος πήματα μοῖρα φέρῃ. Ὡς ἔθος ἐστὶν ἀεὶ τοιοῦτον γ' ἄνδρα πεσόντα. Ἀλλὰ δίδου κρατερὸς κρείττονα πολλὰ́ Θεός. Jeremias Knauthius Lignicio, Scholæ Breslens. Magdal. Alumnꝰ Non C 3

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/386422
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/386422/21
Zitationshilfe: [N. N.]: Musæ Vratislavienses, eivsdem beatissimi. Breslau, [1638], S. [21]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/386422/21>, abgerufen am 26.09.2021.