Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

[N. N.]: In obitvm piis et cordatis. [s. l.]1606.

Bild:
<< vorherige Seite
PLATO.
ottan to theion kosmou aei kratoun
poiesai esthlos phronountas, demosion thele
ortho phronountas, kai kratistous,
eusebie parekhei tot' andras.
ottan de melle demosion kakous
poiesai ainos endikon omm' ekhon,
touto aristos, eu phronountas,
eulabeas te apheilen andras.
Idem.
Meletai Ioannou tou arkteiou, eis
ton noson kai ton thanaton ou aidesimotatou poimenos kai epho-
rou testge ekklesias, kai tou didaskaleiou epipha-
nous en te ton sorabon polei, ton olbio
Ameliggou
a.   to asthenounti.
pseudodidaskalion pagidas molis exepepheugein
esi me Markomanon deron ethlipse gea,
anti logon atrekous ugieinon thespido audes,
ous deixan methodoi pasi melagkhthoniai,
spoudazousa moi entekein apate te biete,
muthon dussebea pseudea morologon.
te men musakhthe tuphlon eidola Papiston,
kai iketou enage khristou atemelian.
te detheanthropou etoi theias aperantou
arnesin phuseos, ee toi andromees.
pros toutois stugeron Manikhaion stoikon oistron,
sunt' enthousiasei, Antinomon manian.
touton oun Rustheis peirasmon khristou arexei,
kai aphobon diagon enthade nuni bion,
euphro-
PLATO.
ὅτταν τὸ ϑεῖον κόσμου ἀεὶ κρατοῦν
ποιῆσαι ἐσϑλῶς φρονοῦντας, δημόσιον ϑέλῃ
ὀρϑῶ φρονοῦντας, καὶ κρατίστους,
εὐσεβίῃ παρέχει τότ' ἄνδρας.
ὅτταν δὲ μέλλῃ δημόσιον κακοῦς
ποιῆσαι αἰνῶς ἔνδικον ὄμμ' ἔχον,
τούτῳ ἀρίστος, εὐ φρονοῦντας,
εὐλαβέας τε ἀφεῖλεν ἄνδρας.
Idem.
Μελέται Ἰωάννου τοῦ ἀρκτείου, εἰς
τὸν νόσον καὶ τὸν ϑάνατον οὗ αἰδεσιμωτάτου ποιμένος καὶ ἐφό-
ρου τῆστγε ἐκκλησίας, καὶ τοῦ διδασκαλείου ἐπιφα-
νοῦς ἐν τῇ τῶν σοραβῶν πόλει, τῶν ὀλβίω
Αμελίγγου
α.   τῷ ἀσϑενοῦντι.
ψευδοδιδασκαλιῶν παγίδας μόλις ἐξεπεφεύγειν
ᾗσί με Μαρκομανῶν δηρὸν ἔθλιψε γέα,
ἀντὶ λόγων ἀτρεκοῦς ὑγιεινῶν ϑεσπίδο αὐδῆς,
οὓς δεῖξαν μέϑοδοι πᾶσι μελαγχϑόνιαι,
σπουδάζουσά μοι ἐντήκειν ἀπάτῃ τε βίῃτε,
μύϑων δυσσεβέα ψεύδεα μωρολόγων.
τῇ μὲν μυσαχϑῆ τυφλῶν εἴδωλα Παπιστῶν,
καὶ ἱκέτου ἐναγῆ χριστοῦ ἀτημελίαν.
τῇ δὲϑεανϑρώπου ἤτοι ϑείας ἀπεράντου
ἄρνησιν φύσεως, ἤε τοι ἀνδρομέης.
πρὸς τούτοις στυγερὸν Μανιχαίων στωϊκὸν οἶστρον,
σύντ' ἐνϑουσιάσει, Αντινόμων μανίαν.
τούτων οῧν ῥυσϑείς πειρασμῶν χριστοῦ ἀρήξει,
καὶ ἄφοβον διάγων ἐνθάδε νυνὶ βίον,
εὐφρο-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsEpicedia" n="1">
    <pb facs="#f0015" n="[87]"/>
    <div n="2">
     <head> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#g">PLATO.</hi> </hi> </head><lb/>
     <cit>
      <quote>
       <lg type="poem">
        <l>&#x1F45;&#x03C4;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BD; &#x03C4;&#x1F78; &#x03D1;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BA;&#x03CC;&#x03C3;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F00;&#x03B5;&#x1F76; &#x03BA;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03BD;</l><lb/>
        <l>&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x1FC6;&#x03C3;&#x03B1;&#x03B9; &#x1F10;&#x03C3;&#x03D1;&#x03BB;&#x1FF6;&#x03C2; &#x03C6;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C2;, &#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; &#x03D1;&#x03AD;&#x03BB;&#x1FC3;</l><lb/>
        <l>&#x1F40;&#x03C1;&#x03D1;&#x1FF6; &#x03C6;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C2;, &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03BA;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C4;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C2;,</l><lb/>
        <l>&#x03B5;&#x1F50;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B2;&#x03AF;&#x1FC3; &#x03C0;&#x03B1;&#x03C1;&#x03AD;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9; &#x03C4;&#x03CC;&#x03C4;' &#x1F04;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C2;.</l><lb/>
        <l>&#x1F45;&#x03C4;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BD; &#x03B4;&#x1F72; &#x03BC;&#x03AD;&#x03BB;&#x03BB;&#x1FC3; &#x03B4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03CC;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x03BA;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03C2;</l><lb/>
        <l>&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x1FC6;&#x03C3;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B1;&#x1F30;&#x03BD;&#x1FF6;&#x03C2; &#x1F14;&#x03BD;&#x03B4;&#x03B9;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BD; &#x1F44;&#x03BC;&#x03BC;' &#x1F14;&#x03C7;&#x03BF;&#x03BD;,</l><lb/>
        <l>&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03C4;&#x1FF3; &#x1F00;&#x03C1;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C2;, &#x03B5;&#x1F50; &#x03C6;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03C2;,</l><lb/>
        <l>&#x03B5;&#x1F50;&#x03BB;&#x03B1;&#x03B2;&#x03AD;&#x03B1;&#x03C2; &#x03C4;&#x03B5; &#x1F00;&#x03C6;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03BB;&#x03B5;&#x03BD; &#x1F04;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C2;. </l>
       </lg>
      </quote>
      <bibl/>
     </cit>
    </div>
    <div n="2">
     <head><hi rendition="#aq">Idem.</hi><lb/><hi rendition="#g">&#x039C;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; &#x1F38;&#x03C9;&#x03AC;&#x03BD;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x1F00;&#x03C1;&#x03BA;&#x03C4;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5;, &#x03B5;&#x1F30;&#x03C2;</hi><lb/>
&#x03C4;&#x1F78;&#x03BD; &#x03BD;&#x03CC;&#x03C3;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03C4;&#x1F78;&#x03BD; &#x03D1;&#x03AC;&#x03BD;&#x03B1;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F57; &#x03B1;&#x1F30;&#x03B4;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BC;&#x03C9;&#x03C4;&#x03AC;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x03BF;&#x03C2; &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F10;&#x03C6;&#x03CC;-<lb/>
&#x03C1;&#x03BF;&#x03C5; &#x03C4;&#x1FC6;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B3;&#x03B5; &#x1F10;&#x03BA;&#x03BA;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C3;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2;, &#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x03B4;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03B5;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03C6;&#x03B1;-<lb/>
&#x03BD;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03C2; &#x1F10;&#x03BD; &#x03C4;&#x1FC7; &#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C3;&#x03BF;&#x03C1;&#x03B1;&#x03B2;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C0;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B5;&#x03B9;, &#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD; &#x1F40;&#x03BB;&#x03B2;&#x03AF;&#x03C9;<lb/>
&#x0391;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AF;&#x03B3;&#x03B3;&#x03BF;&#x03C5; </head>
     <div n="3">
      <head>&#x03B1;.<space dim="horizontal"/>&#x03C4;&#x1FF7; &#x1F00;&#x03C3;&#x03D1;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;.</head>
      <lg type="poem">
       <lg n="1">
        <l>&#x03C8;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B4;&#x03BF;&#x03B4;&#x03B9;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BA;&#x03B1;&#x03BB;&#x03B9;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C0;&#x03B1;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B1;&#x03C2; &#x03BC;&#x03CC;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C2; &#x1F10;&#x03BE;&#x03B5;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C6;&#x03B5;&#x03CD;&#x03B3;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD;</l><lb/>
        <l>&#x1F97;&#x03C3;&#x03AF; &#x03BC;&#x03B5; &#x039C;&#x03B1;&#x03C1;&#x03BA;&#x03BF;&#x03BC;&#x03B1;&#x03BD;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03B4;&#x03B7;&#x03C1;&#x1F78;&#x03BD; &#x1F14;&#x03B8;&#x03BB;&#x03B9;&#x03C8;&#x03B5; &#x03B3;&#x03AD;&#x03B1;,</l><lb/>
        <l>&#x1F00;&#x03BD;&#x03C4;&#x1F76; &#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x03C9;&#x03BD; &#x1F00;&#x03C4;&#x03C1;&#x03B5;&#x03BA;&#x03BF;&#x1FE6;&#x03C2; &#x1F51;&#x03B3;&#x03B9;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03D1;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C0;&#x03AF;&#x03B4;&#x03BF; &#x03B1;&#x1F50;&#x03B4;&#x1FC6;&#x03C2;,</l><lb/>
        <l>&#x03BF;&#x1F53;&#x03C2; &#x03B4;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03BE;&#x03B1;&#x03BD; &#x03BC;&#x03AD;&#x03D1;&#x03BF;&#x03B4;&#x03BF;&#x03B9; &#x03C0;&#x1FB6;&#x03C3;&#x03B9; &#x03BC;&#x03B5;&#x03BB;&#x03B1;&#x03B3;&#x03C7;&#x03D1;&#x03CC;&#x03BD;&#x03B9;&#x03B1;&#x03B9;,</l><lb/>
        <l>&#x03C3;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03B4;&#x03AC;&#x03B6;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03AC; &#x03BC;&#x03BF;&#x03B9; &#x1F10;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AE;&#x03BA;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD; &#x1F00;&#x03C0;&#x03AC;&#x03C4;&#x1FC3; &#x03C4;&#x03B5; &#x03B2;&#x03AF;&#x1FC3;&#x03C4;&#x03B5;,</l><lb/>
        <l>&#x03BC;&#x03CD;&#x03D1;&#x03C9;&#x03BD; &#x03B4;&#x03C5;&#x03C3;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B2;&#x03AD;&#x03B1; &#x03C8;&#x03B5;&#x03CD;&#x03B4;&#x03B5;&#x03B1; &#x03BC;&#x03C9;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x03C9;&#x03BD;.</l><lb/>
        <l>&#x03C4;&#x1FC7; &#x03BC;&#x1F72;&#x03BD; &#x03BC;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B1;&#x03C7;&#x03D1;&#x1FC6; &#x03C4;&#x03C5;&#x03C6;&#x03BB;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03B5;&#x1F34;&#x03B4;&#x03C9;&#x03BB;&#x03B1; &#x03A0;&#x03B1;&#x03C0;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD;,</l><lb/>
        <l>&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F31;&#x03BA;&#x03AD;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F10;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B3;&#x1FC6; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x1F00;&#x03C4;&#x03B7;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AF;&#x03B1;&#x03BD;.</l><lb/>
        <l>&#x03C4;&#x1FC7; &#x03B4;&#x1F72;&#x03D1;&#x03B5;&#x03B1;&#x03BD;&#x03D1;&#x03C1;&#x03CE;&#x03C0;&#x03BF;&#x03C5; &#x1F24;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9; &#x03D1;&#x03B5;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; &#x1F00;&#x03C0;&#x03B5;&#x03C1;&#x03AC;&#x03BD;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;</l><lb/>
        <l>&#x1F04;&#x03C1;&#x03BD;&#x03B7;&#x03C3;&#x03B9;&#x03BD; &#x03C6;&#x03CD;&#x03C3;&#x03B5;&#x03C9;&#x03C2;, &#x1F24;&#x03B5; &#x03C4;&#x03BF;&#x03B9; &#x1F00;&#x03BD;&#x03B4;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BC;&#x03AD;&#x03B7;&#x03C2;.</l><lb/>
        <l>&#x03C0;&#x03C1;&#x1F78;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C2; &#x03C3;&#x03C4;&#x03C5;&#x03B3;&#x03B5;&#x03C1;&#x1F78;&#x03BD; &#x039C;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B9;&#x03C7;&#x03B1;&#x03AF;&#x03C9;&#x03BD; &#x03C3;&#x03C4;&#x03C9;&#x03CA;&#x03BA;&#x1F78;&#x03BD; &#x03BF;&#x1F36;&#x03C3;&#x03C4;&#x03C1;&#x03BF;&#x03BD;,</l><lb/>
        <l>&#x03C3;&#x03CD;&#x03BD;&#x03C4;' &#x1F10;&#x03BD;&#x03D1;&#x03BF;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B9;&#x03AC;&#x03C3;&#x03B5;&#x03B9;, &#x0391;&#x03BD;&#x03C4;&#x03B9;&#x03BD;&#x03CC;&#x03BC;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BC;&#x03B1;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B1;&#x03BD;.</l>
       </lg>
       <lg n="2">
        <l>&#x03C4;&#x03BF;&#x03CD;&#x03C4;&#x03C9;&#x03BD; &#x03BF;&#x1FE7;&#x03BD; &#x1FE5;&#x03C5;&#x03C3;&#x03D1;&#x03B5;&#x03AF;&#x03C2; &#x03C0;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C1;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BC;&#x1FF6;&#x03BD; &#x03C7;&#x03C1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x1F00;&#x03C1;&#x03AE;&#x03BE;&#x03B5;&#x03B9;,</l><lb/>
        <l>&#x03BA;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F04;&#x03C6;&#x03BF;&#x03B2;&#x03BF;&#x03BD; &#x03B4;&#x03B9;&#x03AC;&#x03B3;&#x03C9;&#x03BD; &#x1F10;&#x03BD;&#x03B8;&#x03AC;&#x03B4;&#x03B5; &#x03BD;&#x03C5;&#x03BD;&#x1F76; &#x03B2;&#x03AF;&#x03BF;&#x03BD;, </l>
        <fw type="catch" place="bottom">&#x03B5;&#x1F50;&#x03C6;&#x03C1;&#x03BF;-</fw>
       </lg>
      </lg>
     </div>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[87]/0015] PLATO. ὅτταν τὸ ϑεῖον κόσμου ἀεὶ κρατοῦν ποιῆσαι ἐσϑλῶς φρονοῦντας, δημόσιον ϑέλῃ ὀρϑῶ φρονοῦντας, καὶ κρατίστους, εὐσεβίῃ παρέχει τότ' ἄνδρας. ὅτταν δὲ μέλλῃ δημόσιον κακοῦς ποιῆσαι αἰνῶς ἔνδικον ὄμμ' ἔχον, τούτῳ ἀρίστος, εὐ φρονοῦντας, εὐλαβέας τε ἀφεῖλεν ἄνδρας. Idem. Μελέται Ἰωάννου τοῦ ἀρκτείου, εἰς τὸν νόσον καὶ τὸν ϑάνατον οὗ αἰδεσιμωτάτου ποιμένος καὶ ἐφό- ρου τῆστγε ἐκκλησίας, καὶ τοῦ διδασκαλείου ἐπιφα- νοῦς ἐν τῇ τῶν σοραβῶν πόλει, τῶν ὀλβίω Αμελίγγου α. τῷ ἀσϑενοῦντι. ψευδοδιδασκαλιῶν παγίδας μόλις ἐξεπεφεύγειν ᾗσί με Μαρκομανῶν δηρὸν ἔθλιψε γέα, ἀντὶ λόγων ἀτρεκοῦς ὑγιεινῶν ϑεσπίδο αὐδῆς, οὓς δεῖξαν μέϑοδοι πᾶσι μελαγχϑόνιαι, σπουδάζουσά μοι ἐντήκειν ἀπάτῃ τε βίῃτε, μύϑων δυσσεβέα ψεύδεα μωρολόγων. τῇ μὲν μυσαχϑῆ τυφλῶν εἴδωλα Παπιστῶν, καὶ ἱκέτου ἐναγῆ χριστοῦ ἀτημελίαν. τῇ δὲϑεανϑρώπου ἤτοι ϑείας ἀπεράντου ἄρνησιν φύσεως, ἤε τοι ἀνδρομέης. πρὸς τούτοις στυγερὸν Μανιχαίων στωϊκὸν οἶστρον, σύντ' ἐνϑουσιάσει, Αντινόμων μανίαν. τούτων οῧν ῥυσϑείς πειρασμῶν χριστοῦ ἀρήξει, καὶ ἄφοβον διάγων ἐνθάδε νυνὶ βίον, εὐφρο-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523698a
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523698a/15
Zitationshilfe: [N. N.]: In obitvm piis et cordatis. [s. l.]1606, S. [87]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523698a/15>, abgerufen am 16.05.2022.