Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631.

Bild:
<< vorherige Seite

locis communibus; Mortem vocat effugium malorum; & ve-
lut post tempestatem necessarium portum: Cum sanitas in
morte potiussit, quam in vita. Mortuos etiam beatos dici
idem asserit eodem in libro, ut qui nihil amplius acerbi
sentiant. Idem fere ante ipsum & Tullius posteritati reli-
quit, verbis & exemplo. Incredibiles, ait ille, calamitates
morte effugiuntur, etiam si non evenerint, tamen quia pos-
sunt evenire. Quod si vero is ipse eo tempore, Senecae
verbis haec damus, quo Catilinae sicas devitavit, quibus
pariter cum patria petitus est, concidisset, liberata Republ.
conservator ejus, si denique filiae suae funus secutus fuis-
set, etiam tunc felix mori potuit. Non vidisset strictos in
civilia capita mucrones: nec divisa percussoribus occiso-
rum bona, ut etiam de suo perirent: non hastam Consu-
laria spolia vendentem: nec caedes, nec locata publice la-
trocinia, bella, rapinas, tantum Catilinarum. M. quoque
Catonem si a Cypro & haereditatis regiae dispensatione re-
deuntem mare devorasset, vel cum illa pecunia, quam ad-
ferebat civili bello stipendium, bene cum ipso actum foret:
hoc certe secum tulisset, neminem ausurum coram Catone
peccare. Nunc annorum adjectio paucissimorum, virum liber-
rati non suae tantum sed publicae natum, coegit Caesarem fu-
gere, Pompejum sequi. Itaque apud Clementem Alexandrinum
recte etiam Diphilus: Nusquam ulla vita est, omnibus
carens malis, doloribus, curis, molestiis, aegrimoniis, mor-
bis: Haec vero cuncta, Medici ad instar, una funditus
Mors tollit, ut sopore nos tetigit suo. Uti ergo aerumna-
rum omnium Mors est solutio, ita non possunt non sum-
me & securissime esse beati, quos Mors hac ex vita quietis
nescia, abripit & in alteram transfert, ubi vera quies nullo
labore, nullo dolore, nulla molestia, nulla cura, nulla aeru-
mna, nulla acerbitate interrumpitur. Eo ante biduum trans-
lata Viri Magnifici, Nobiliss: Ampliss: Consultiss: Experi-
entiss: Excellentissimi Dn. Johannis Friderici Schröt[eri],

Phil.

locis communibus; Mortem vocat effugium malorum; & ve-
lut poſt tempeſtatem neceſſarium portum: Cùm ſanitas in
morte potiùsſit, quàm in vita. Mortuos etiam beatos dici
idem aſſerit eodem in libro, ut qui nihil ampliùs acerbi
ſentiant. Idem ferè ante ipſum & Tullius poſteritati reli-
quit, verbis & exemplo. Incredibiles, ait ille, calamitates
morte effugiuntur, etiam ſi non evenerint, tamen quia pos-
ſunt evenire. Quòd ſi verò is ipſe eo tempore, Senecæ
verbis hæc damus, quo Catilinæ ſicas devitavit, quibus
pariter cum patria petitus eſt, concidiſſet, liberatâ Republ.
conſervator ejus, ſi denique filiæ ſuæ funus ſecutus fuiſ-
ſet, etiam tunc felix mori potuit. Non vidiſſet ſtrictos in
civilia capita mucrones: nec diviſa percuſſoribus occiſo-
rum bona, ut etiam de ſuo perirent: non haſtam Conſu-
laria ſpolia vendentem: nec cædes, nec locata publicè la-
trocinia, bella, rapinas, tantùm Catilinarum. M. quoque
Catonem ſi à Cypro & hæreditatis regiæ diſpenſatione re-
deuntem mare devorâſſet, vel cum illa pecunia, quam ad-
ferebat civili bello ſtipendium, benè cum ipſo actum foret:
hoc certè ſecum tuliſſet, neminem auſurum coram Catone
peccare. Nunc annorum adjectio pauciſſimorum, virum liber-
rati non ſuæ tantùm ſed publicæ natum, coegit Cæſarem fu-
gere, Pompejum ſequi. Itaque apud Clementem Alexandrinum
rectè etiam Diphilus: Nuſq́uam ulla vita eſt, omnibus
carens malis, doloribus, curis, moleſtiis, ægrimoniis, mor-
bis: Hæc verò cuncta, Medici ad inſtar, una funditus
Mors tollit, ut ſopore nos tetigit ſuo. Uti ergò ærumna-
rum omnium Mors eſt ſolutio, ita non poſſunt non ſum-
mè & ſecuriſſimè eſſe beati, quos Mors hac ex vita quietis
neſciâ, abripit & in alteram transfert, ubi vera quies nullo
labore, nullo dolore, nullâ moleſtiâ, nullâ curâ, nulla æru-
mnâ, nullâ acerbitate interrumpitur. Eò ante biduum trans-
lata Viri Magnifici, Nobiliſs: Ampliſs: Conſultiſs: Experi-
entiſs: Excellentiſſimi Dn. Johannis Friderici Schröt[eri],

Phil.
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0018" n="[18]"/> <hi rendition="#aq">locis communibus; Mortem vocat effugi<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> malor<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>; &amp; ve-<lb/>
lut po&#x017F;t tempe&#x017F;tatem nece&#x017F;&#x017F;arium port<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>: Cùm &#x017F;anitas in<lb/>
morte potiùs&#x017F;it, quàm in vita. Mortuos etiam beatos dici<lb/>
idem a&#x017F;&#x017F;erit eodem in libro, ut qui nihil ampliùs acerbi<lb/>
&#x017F;entiant. Idem ferè ante ip&#x017F;um &amp; Tullius po&#x017F;teritati reli-<lb/>
quit, verbis &amp; exemplo. Incredibiles, ait ille, calamitates<lb/>
morte effugiuntur, etiam &#x017F;i non evenerint, tam<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>en</expan></choice> quia pos-<lb/>
&#x017F;unt evenire. Quòd &#x017F;i verò is ip&#x017F;e eo tempore, Senecæ<lb/>
verbis hæc damus, quo Catilinæ &#x017F;icas devitavit, quibus<lb/>
pariter c<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> patria petitus e&#x017F;t, concidi&#x017F;&#x017F;et, liberatâ Republ.<lb/>
con&#x017F;ervator ejus, &#x017F;i denique filiæ &#x017F;uæ funus &#x017F;ecutus fui&#x017F;-<lb/>
&#x017F;et, etiam tunc felix mori potuit. Non vidi&#x017F;&#x017F;et &#x017F;trictos in<lb/>
civilia capita mucrones: nec divi&#x017F;a percu&#x017F;&#x017F;oribus occi&#x017F;o-<lb/>
rum bona, ut etiam de &#x017F;uo perirent: non ha&#x017F;tam Con&#x017F;u-<lb/>
laria &#x017F;polia vendentem: nec cædes, nec locata publicè la-<lb/>
trocinia, bella, rapinas, tantùm Catilinarum. M. quoque<lb/>
Catonem &#x017F;i à Cypro &amp; hæreditatis regiæ di&#x017F;pen&#x017F;atione re-<lb/>
deuntem mare devorâ&#x017F;&#x017F;et, vel cum illa pecunia, quam ad-<lb/>
ferebat civili bello &#x017F;tipendi<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>, benè cum ip&#x017F;o actum foret:<lb/>
hoc certè &#x017F;ecum tuli&#x017F;&#x017F;et, neminem au&#x017F;urum coram Catone<lb/>
peccare. Nunc annor<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> adjectio pauci&#x017F;&#x017F;imor<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>, vir<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> liber-<lb/>
rati non &#x017F;uæ tantùm &#x017F;ed publicæ nat<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>, coegit Cæ&#x017F;arem fu-<lb/>
gere, Pompej<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> &#x017F;equi. Ita<choice><abbr>q;</abbr><expan>que</expan></choice> apud Clement<choice><abbr>e&#x0303;</abbr><expan>em</expan></choice> Alexandrin<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice><lb/>
rectè etiam Diphilus: Nu&#x017F;q&#x0301;uam ulla vita e&#x017F;t, omnibus<lb/>
carens malis, doloribus, curis, mole&#x017F;tiis, ægrimoniis, mor-<lb/>
bis: Hæc verò cuncta, Medici ad in&#x017F;tar, una funditus<lb/>
Mors tollit, ut &#x017F;opore nos tetigit &#x017F;uo. Uti ergò ærumna-<lb/>
rum omnium Mors e&#x017F;t &#x017F;olutio, ita non po&#x017F;&#x017F;unt non &#x017F;um-<lb/>&amp; &#x017F;ecuri&#x017F;&#x017F;imè e&#x017F;&#x017F;e beati, quos Mors hac ex vita quietis<lb/>
ne&#x017F;ciâ, abripit &amp; in alteram transfert, ubi vera quies nullo<lb/>
labore, nullo dolore, nullâ mole&#x017F;tiâ, nullâ curâ, nulla æru-<lb/>
mnâ, nullâ acerbitate interr<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice>pitur. Eò ante bidu<choice><abbr>u&#x0303;</abbr><expan>um</expan></choice> trans-<lb/>
lata Viri Magnifici, Nobili&#x017F;s: Ampli&#x017F;s: C<choice><abbr>o&#x0303;</abbr><expan>on</expan></choice>&#x017F;ulti&#x017F;s: Experi-<lb/>
enti&#x017F;s: Excellenti&#x017F;&#x017F;imi Dn. <hi rendition="#k">Johannis Friderici Schröt<supplied>eri</supplied>,</hi></hi><lb/>
     <fw type="catch" place="bottom"> <hi rendition="#aq">Phil.</hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[[18]/0018] locis communibus; Mortem vocat effugiũ malorũ; & ve- lut poſt tempeſtatem neceſſarium portũ: Cùm ſanitas in morte potiùsſit, quàm in vita. Mortuos etiam beatos dici idem aſſerit eodem in libro, ut qui nihil ampliùs acerbi ſentiant. Idem ferè ante ipſum & Tullius poſteritati reli- quit, verbis & exemplo. Incredibiles, ait ille, calamitates morte effugiuntur, etiam ſi non evenerint, tamẽ quia pos- ſunt evenire. Quòd ſi verò is ipſe eo tempore, Senecæ verbis hæc damus, quo Catilinæ ſicas devitavit, quibus pariter cũ patria petitus eſt, concidiſſet, liberatâ Republ. conſervator ejus, ſi denique filiæ ſuæ funus ſecutus fuiſ- ſet, etiam tunc felix mori potuit. Non vidiſſet ſtrictos in civilia capita mucrones: nec diviſa percuſſoribus occiſo- rum bona, ut etiam de ſuo perirent: non haſtam Conſu- laria ſpolia vendentem: nec cædes, nec locata publicè la- trocinia, bella, rapinas, tantùm Catilinarum. M. quoque Catonem ſi à Cypro & hæreditatis regiæ diſpenſatione re- deuntem mare devorâſſet, vel cum illa pecunia, quam ad- ferebat civili bello ſtipendiũ, benè cum ipſo actum foret: hoc certè ſecum tuliſſet, neminem auſurum coram Catone peccare. Nunc annorũ adjectio pauciſſimorũ, virũ liber- rati non ſuæ tantùm ſed publicæ natũ, coegit Cæſarem fu- gere, Pompejũ ſequi. Itaq; apud Clementẽ Alexandrinũ rectè etiam Diphilus: Nuſq́uam ulla vita eſt, omnibus carens malis, doloribus, curis, moleſtiis, ægrimoniis, mor- bis: Hæc verò cuncta, Medici ad inſtar, una funditus Mors tollit, ut ſopore nos tetigit ſuo. Uti ergò ærumna- rum omnium Mors eſt ſolutio, ita non poſſunt non ſum- mè & ſecuriſſimè eſſe beati, quos Mors hac ex vita quietis neſciâ, abripit & in alteram transfert, ubi vera quies nullo labore, nullo dolore, nullâ moleſtiâ, nullâ curâ, nulla æru- mnâ, nullâ acerbitate interrũpitur. Eò ante biduũ trans- lata Viri Magnifici, Nobiliſs: Ampliſs: Cõſultiſs: Experi- entiſs: Excellentiſſimi Dn. Johannis Friderici Schröteri, Phil.

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/524824
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/524824/18
Zitationshilfe: Mochinger, Johannes: Diis ac Piis Manibus Nobiliss. Danzig, 1631, S. [18]. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/524824/18>, abgerufen am 29.05.2023.