Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Glauber, Johann Rudolph: Philosophi & Medici Celeberrimi Opera Chymica. Frankfurt (Main), 1658.

Bild:
<< vorherige Seite

De Signatura Salium,
wie auch dem ewigen Liecht/ vnd himmlischen Göttlichen Saltze/ ein H. Geist/ die kalte
verfinsterte Hertzen zu erwärmen/ vnd zu erleuchten/ vnd der Menschen Seelen für deß
Satans Argelist/ Mord/ vnd Betrug zu bewahren/ außgangen: Also gehet auch auß/ von
der elementischen Sonne oder Fewer/ vnd terrestrischem Saltze/ ein edler Saltzgeist/ die
Leiber der Menschen darmit zu stärcken/ für vielen zu fälligen schädlichen Kranckheiten zu
bewahren/ vnd bey guter Gesundheit zu erhalten. Jst also eine ewige Göttliche Sonne/
himmlisch Saltz/ vnd Heiliger Geist: Vnd auch ein elementische vergängliche Sonne/
Saltz/ vnd Geist. Vnd seynd wir schuldig/ das ewige zu lieben/ loben/ ehren/ anzubeten/
vnd vnser Seelen Seligkeit demselben zu befehlen. Das zeitliche vergängliche aber/ sol-
len wir mit Dancksagung geniessen/ vnd zu vnserer Notturfft gebrauchen.

Folget hierauff vorangezogene/ des Herrn Gomesii, Expli-
cation,
über das Wörtlein als, oder SAL.

SEd antequam ad divinos hujusmodi locos enodandos accedamus, divino Numi-
ne, & gratia Spiritus, quem unice invocamus, refundi nos oportet. Ut quod nulla
augurali sub faba, & divinatione praenosci potest; divino tandem afflatu, ac instinctu
duce, non aberrantes, exponamus. Cum in tanta, adeoq; ineffabili divinorum tracta-
tione, si forte (quod absit) erraverimus, nulla nobis venia; sin autem rem pie, feliciter-
que prosequuti fuerimus, soli Deo, atque summo Salis datori Christo gratia & univer-
sa laus sit tribuenda.

De primo igitur ostendendum, quia sit coelestis Sal, quonamve pacto a terrestri,
de quo egit Christus in Evangelio, distinguatur. Ac quoniam Evangelica Christi ver-
ba magnam nobis ad dicendum de ipso vim addunt: haud inconcinnum fore arbitra-
mur, si Christum, qui ut Apostolos majores nostros perinsigni titulo decoraret, vo-
cavit Salem terrae: nos ipsum, summum, atq; intemeratum Salem coeli appellemus. Vix
enim est ex tam multis inferioris naturae comparatis, quod ad divinam adumbranda,
vim, ac efficientiam Salis hac in parte praecurrat. Est namq; Christus, ipsiusq; beatissi-
ma humanitas, unicum coelesti beatorum mense appositum salillum. In quo Salest ple-
nitudo ipsius Divinitatis infinitae, inexhaustae, atq; interminatae: quae & coelum, & ter-
ram cum omnibus, quae in eis funt, tum infinite redundans impler; tu rursum con-
diens sese ad captum nostrum, universis etiam suavissime degustanda exhibetur. Ab
ea quippe, cuncta, quae ubiq; sunt, & quae fuere unquam, atque ullo post tempore e-
runt; & suum ipsa esse, & quod perfecta sint, & sine qua nulla essent, pro optimo, divi-
noque sui condimento, atque ut conditori saperent, acceperunt.

Hanc itaque Divinitatem, unam & eandem tribus communicatam Personis, Sal
suo, quo in una syllaba constat trium literarum nomine, tam Graece quam Latine,
quodammodo exprimere, seu potius adumbrare conatur. Nam licet Chaldaicis, Hae-
braicisq; in literis praecipue (quod iis loquutus sit Deus) sacra inclusa sunt, atq; divi-
nitus impressa Mysteria: non tamen his omnino vacant elementa linguarum, praeser-

tira

De Signatura Salium,
wie auch dem ewigen Liecht/ vnd himmliſchen Goͤttlichen Saltze/ ein H. Geiſt/ die kalte
verfinſterte Hertzen zu erwaͤrmen/ vnd zu erleuchten/ vnd der Menſchen Seelen fuͤr deß
Satans Argeliſt/ Mord/ vnd Betrug zu bewahren/ außgangen: Alſo gehet auch auß/ von
der elementiſchen Sonne oder Fewer/ vnd terreſtriſchem Saltze/ ein edler Saltzgeiſt/ die
Leiber der Menſchen darmit zu ſtaͤrcken/ fuͤr vielen zu faͤlligen ſchaͤdlichen Kranckheiten zu
bewahren/ vnd bey guter Geſundheit zu erhalten. Jſt alſo eine ewige Goͤttliche Sonne/
himmliſch Saltz/ vnd Heiliger Geiſt: Vnd auch ein elementiſche vergaͤngliche Sonne/
Saltz/ vnd Geiſt. Vnd ſeynd wir ſchuldig/ das ewige zu lieben/ loben/ ehren/ anzubeten/
vnd vnſer Seelen Seligkeit demſelben zu befehlen. Das zeitliche vergaͤngliche aber/ ſol-
len wir mit Danckſagung genieſſen/ vnd zu vnſerer Notturfft gebrauchen.

Folget hierauff vorangezogene/ des Herrn Gomeſii, Expli-
cation,
uͤber das Woͤrtlein ἅλς, oder SAL.

SEd antequàm ad divinos hujuſmodi locos enodandos accedamus, divino Numi-
ne, & gratia Spiritus, quem unicè invocamus, refundi nos oportet. Ut quod nulla
augurali ſub faba, & divinatione prænoſci poteſt; divino tandem afflatu, ac inſtinctu
duce, non aberrantes, exponamus. Cùm in tanta, adeoq; ineffabili divinorum tracta-
tione, ſi fortè (quod abſit) erraverimus, nulla nobis venia; ſin autem rem piè, feliciter-
q́ue proſequuti fuerimus, ſoli Deo, atque ſummo Salis datori Chriſto gratia & univer-
ſa laus ſit tribuenda.

De primo igitur oſtendendum, quia ſit cœleſtis Sal, quonamve pacto à terreſtri,
de quo egit Chriſtus in Evangelio, diſtinguatur. Ac quoniam Evangelica Chriſti ver-
ba magnam nobis ad dicendum de ipſo vim addunt: haud inconcinnum fore arbitra-
mur, ſi Chriſtum, qui ut Apoſtolos majores noſtros perinſigni titulo decoraret, vo-
cavit Salem terræ: nos ipſum, ſummum, atq; intemeratum Salem cœli appellemus. Vix
enim eſt ex tam multis inferioris naturæ comparatis, quod ad divinam adumbrandã,
vim, ac efficientiam Salis hac in parte præcurrat. Eſt namq́; Chriſtus, ipſiuſq́; beatiſſi-
ma humanitas, unicum cœleſti beatorum menſę appoſitum ſalillum. In quo Saleſt ple-
nitudo ipſius Divinitatis infinitæ, inexhauſtæ, atq́; interminatæ: quæ & cœlum, & ter-
ram cum omnibus, quæ in eis funt, tum infinitè redundans impler; tũ rurſum con-
diens ſeſe ad captum noſtrum, univerſis etiam ſuaviſſimè deguſtanda exhibetur. Ab
ea quippe, cuncta, quæ ubiq; ſunt, & quæ fuêre unquam, atque ullo poſt tempore e-
runt; & ſuum ipſa eſſe, & quod perfecta ſint, & ſine qua nulla eſſent, pro optimo, divi-
noque ſui condimento, atque ut conditori ſaperent, acceperunt.

Hanc itaque Divinitatem, unam & eandem tribus communicatam Perſonis, Sal
ſuo, quo in una ſyllaba conſtat trium literarum nomine, tàm Græcè quàm Latinè,
quodammodò exprimere, ſeu potiùs adumbrare conatur. Nam licet Chaldaicis, Hæ-
braicisq́; in literis præcipuè (quòd iis loquutus ſit Deus) ſacra incluſa ſunt, atq́; divi-
nitùs impreſſa Myſteria: non tamen his omnino vacant elementa linguarum, præſer-

tira
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <p><pb facs="#f0540" n="526"/><fw place="top" type="header"><hi rendition="#aq">De Signatura Salium,</hi></fw><lb/>
wie auch dem ewigen Liecht/ vnd himmli&#x017F;chen Go&#x0364;ttlichen Saltze/ ein H. Gei&#x017F;t/ die kalte<lb/>
verfin&#x017F;terte Hertzen zu erwa&#x0364;rmen/ vnd zu erleuchten/ vnd der Men&#x017F;chen Seelen fu&#x0364;r deß<lb/>
Satans Argeli&#x017F;t/ Mord/ vnd Betrug zu bewahren/ außgangen: Al&#x017F;o gehet auch auß/ von<lb/>
der elementi&#x017F;chen Sonne oder Fewer/ vnd <hi rendition="#aq">terre&#x017F;tri</hi>&#x017F;chem Saltze/ ein edler Saltzgei&#x017F;t/ die<lb/>
Leiber der Men&#x017F;chen darmit zu &#x017F;ta&#x0364;rcken/ fu&#x0364;r vielen zu fa&#x0364;lligen &#x017F;cha&#x0364;dlichen Kranckheiten zu<lb/>
bewahren/ vnd bey guter Ge&#x017F;undheit zu erhalten. J&#x017F;t al&#x017F;o eine ewige Go&#x0364;ttliche Sonne/<lb/>
himmli&#x017F;ch Saltz/ vnd Heiliger Gei&#x017F;t: Vnd auch ein elementi&#x017F;che verga&#x0364;ngliche Sonne/<lb/>
Saltz/ vnd Gei&#x017F;t. Vnd &#x017F;eynd wir &#x017F;chuldig/ das ewige zu lieben/ loben/ ehren/ anzubeten/<lb/>
vnd vn&#x017F;er Seelen Seligkeit dem&#x017F;elben zu befehlen. Das zeitliche verga&#x0364;ngliche aber/ &#x017F;ol-<lb/>
len wir mit Danck&#x017F;agung genie&#x017F;&#x017F;en/ vnd zu vn&#x017F;erer Notturfft gebrauchen.</p>
    </div><lb/>
    <div n="2">
     <head><hi rendition="#b">Folget hierauff vorangezogene/ des Herrn</hi><hi rendition="#aq">Gome&#x017F;ii, Expli-<lb/>
cation,</hi> u&#x0364;ber das Wo&#x0364;rtlein &#x1F05;&#x03BB;&#x03C2;, oder <hi rendition="#aq">SAL.</hi></head><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">S</hi>Ed antequàm ad divinos huju&#x017F;modi locos enodandos accedamus, divino Numi-<lb/>
ne, &amp; gratia Spiritus, quem unicè invocamus, refundi nos oportet. Ut quod nulla<lb/>
augurali &#x017F;ub faba, &amp; divinatione præno&#x017F;ci pote&#x017F;t; divino tandem afflatu, ac in&#x017F;tinctu<lb/>
duce, non aberrantes, exponamus. Cùm in tanta, adeoq; ineffabili divinorum tracta-<lb/>
tione, &#x017F;i fortè (quod ab&#x017F;it) erraverimus, nulla nobis venia; &#x017F;in autem rem piè, feliciter-<lb/>
q&#x0301;ue pro&#x017F;equuti fuerimus, &#x017F;oli Deo, atque &#x017F;ummo Salis datori Chri&#x017F;to gratia &amp; univer-<lb/>
&#x017F;a laus &#x017F;it tribuenda.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">De primo igitur o&#x017F;tendendum, quia &#x017F;it c&#x0153;le&#x017F;tis Sal, quonamve pacto à terre&#x017F;tri,<lb/>
de quo egit Chri&#x017F;tus in Evangelio, di&#x017F;tinguatur. Ac quoniam Evangelica Chri&#x017F;ti ver-<lb/>
ba magnam nobis ad dicendum de ip&#x017F;o vim addunt: haud inconcinnum fore arbitra-<lb/>
mur, &#x017F;i Chri&#x017F;tum, qui ut Apo&#x017F;tolos majores no&#x017F;tros perin&#x017F;igni titulo decoraret, vo-<lb/>
cavit Salem terræ: nos ip&#x017F;um, &#x017F;ummum, atq; intemeratum Salem c&#x0153;li appellemus. Vix<lb/>
enim e&#x017F;t ex tam multis inferioris naturæ comparatis, quod ad divinam adumbrandã,<lb/>
vim, ac efficientiam Salis hac in parte præcurrat. E&#x017F;t namq&#x0301;; Chri&#x017F;tus, ip&#x017F;iu&#x017F;q&#x0301;; beati&#x017F;&#x017F;i-<lb/>
ma humanitas, unicum c&#x0153;le&#x017F;ti beatorum men&#x017F;&#x0119; appo&#x017F;itum &#x017F;alillum. In quo Sale&#x017F;t ple-<lb/>
nitudo ip&#x017F;ius Divinitatis infinitæ, inexhau&#x017F;tæ, atq&#x0301;; interminatæ: quæ &amp; c&#x0153;lum, &amp; ter-<lb/>
ram cum omnibus, quæ in eis funt, tum infinitè redundans impler; t&#x0169; rur&#x017F;um con-<lb/>
diens &#x017F;e&#x017F;e ad captum no&#x017F;trum, univer&#x017F;is etiam &#x017F;uavi&#x017F;&#x017F;imè degu&#x017F;tanda exhibetur. Ab<lb/>
ea quippe, cuncta, quæ ubiq; &#x017F;unt, &amp; quæ fuêre unquam, atque ullo po&#x017F;t tempore e-<lb/>
runt; &amp; &#x017F;uum ip&#x017F;a e&#x017F;&#x017F;e, &amp; quod perfecta &#x017F;int, &amp; &#x017F;ine qua nulla e&#x017F;&#x017F;ent, pro optimo, divi-<lb/>
noque &#x017F;ui condimento, atque ut conditori &#x017F;aperent, acceperunt.</hi> </p><lb/>
     <p> <hi rendition="#aq">Hanc itaque Divinitatem, unam &amp; eandem tribus communicatam Per&#x017F;onis, Sal<lb/>
&#x017F;uo, quo in una &#x017F;yllaba con&#x017F;tat trium literarum nomine, tàm Græcè quàm Latinè,<lb/>
quodammodò exprimere, &#x017F;eu potiùs adumbrare conatur. Nam licet Chaldaicis, Hæ-<lb/>
braicisq&#x0301;; in literis præcipuè (quòd iis loquutus &#x017F;it Deus) &#x017F;acra inclu&#x017F;a &#x017F;unt, atq&#x0301;; divi-<lb/>
nitùs impre&#x017F;&#x017F;a My&#x017F;teria: non tamen his omnino vacant elementa linguarum, præ&#x017F;er-</hi><lb/>
      <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">tira</hi> </fw><lb/>
     </p>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[526/0540] De Signatura Salium, wie auch dem ewigen Liecht/ vnd himmliſchen Goͤttlichen Saltze/ ein H. Geiſt/ die kalte verfinſterte Hertzen zu erwaͤrmen/ vnd zu erleuchten/ vnd der Menſchen Seelen fuͤr deß Satans Argeliſt/ Mord/ vnd Betrug zu bewahren/ außgangen: Alſo gehet auch auß/ von der elementiſchen Sonne oder Fewer/ vnd terreſtriſchem Saltze/ ein edler Saltzgeiſt/ die Leiber der Menſchen darmit zu ſtaͤrcken/ fuͤr vielen zu faͤlligen ſchaͤdlichen Kranckheiten zu bewahren/ vnd bey guter Geſundheit zu erhalten. Jſt alſo eine ewige Goͤttliche Sonne/ himmliſch Saltz/ vnd Heiliger Geiſt: Vnd auch ein elementiſche vergaͤngliche Sonne/ Saltz/ vnd Geiſt. Vnd ſeynd wir ſchuldig/ das ewige zu lieben/ loben/ ehren/ anzubeten/ vnd vnſer Seelen Seligkeit demſelben zu befehlen. Das zeitliche vergaͤngliche aber/ ſol- len wir mit Danckſagung genieſſen/ vnd zu vnſerer Notturfft gebrauchen. Folget hierauff vorangezogene/ des Herrn Gomeſii, Expli- cation, uͤber das Woͤrtlein ἅλς, oder SAL. SEd antequàm ad divinos hujuſmodi locos enodandos accedamus, divino Numi- ne, & gratia Spiritus, quem unicè invocamus, refundi nos oportet. Ut quod nulla augurali ſub faba, & divinatione prænoſci poteſt; divino tandem afflatu, ac inſtinctu duce, non aberrantes, exponamus. Cùm in tanta, adeoq; ineffabili divinorum tracta- tione, ſi fortè (quod abſit) erraverimus, nulla nobis venia; ſin autem rem piè, feliciter- q́ue proſequuti fuerimus, ſoli Deo, atque ſummo Salis datori Chriſto gratia & univer- ſa laus ſit tribuenda. De primo igitur oſtendendum, quia ſit cœleſtis Sal, quonamve pacto à terreſtri, de quo egit Chriſtus in Evangelio, diſtinguatur. Ac quoniam Evangelica Chriſti ver- ba magnam nobis ad dicendum de ipſo vim addunt: haud inconcinnum fore arbitra- mur, ſi Chriſtum, qui ut Apoſtolos majores noſtros perinſigni titulo decoraret, vo- cavit Salem terræ: nos ipſum, ſummum, atq; intemeratum Salem cœli appellemus. Vix enim eſt ex tam multis inferioris naturæ comparatis, quod ad divinam adumbrandã, vim, ac efficientiam Salis hac in parte præcurrat. Eſt namq́; Chriſtus, ipſiuſq́; beatiſſi- ma humanitas, unicum cœleſti beatorum menſę appoſitum ſalillum. In quo Saleſt ple- nitudo ipſius Divinitatis infinitæ, inexhauſtæ, atq́; interminatæ: quæ & cœlum, & ter- ram cum omnibus, quæ in eis funt, tum infinitè redundans impler; tũ rurſum con- diens ſeſe ad captum noſtrum, univerſis etiam ſuaviſſimè deguſtanda exhibetur. Ab ea quippe, cuncta, quæ ubiq; ſunt, & quæ fuêre unquam, atque ullo poſt tempore e- runt; & ſuum ipſa eſſe, & quod perfecta ſint, & ſine qua nulla eſſent, pro optimo, divi- noque ſui condimento, atque ut conditori ſaperent, acceperunt. Hanc itaque Divinitatem, unam & eandem tribus communicatam Perſonis, Sal ſuo, quo in una ſyllaba conſtat trium literarum nomine, tàm Græcè quàm Latinè, quodammodò exprimere, ſeu potiùs adumbrare conatur. Nam licet Chaldaicis, Hæ- braicisq́; in literis præcipuè (quòd iis loquutus ſit Deus) ſacra incluſa ſunt, atq́; divi- nitùs impreſſa Myſteria: non tamen his omnino vacant elementa linguarum, præſer- tira

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/glauber_opera01_1658
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/glauber_opera01_1658/540
Zitationshilfe: Glauber, Johann Rudolph: Philosophi & Medici Celeberrimi Opera Chymica. Frankfurt (Main), 1658, S. 526. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/glauber_opera01_1658/540>, abgerufen am 05.03.2021.