Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Hafenreffer, Matthias: Passional vnd Leuchpredigt. Tübingen, 1610.

Bild:
<< vorherige Seite

siflos egreditur, & rursum succiditur, & fugit velut vmbra, &
nunquam in eodem statu permanet: conqueritur Iobus in amari-
tudine animae suae, cap. 14. Omnis caro foenum: & omnis gloria
eius quasi flos agri. Exsiccatum est foenum, & cecidit flos. Esaiae
cap. 4. v. 6. & 7. Mane floret, sed mutatur, & ad vesperum are-
scit. Psalm. 90. v. 6. Et quidem hora mortis nobis incerta. Vides,
ait ingemiscens Isaac, quod senuerim, & ignorem diem mortis
m[e]ae. Genes. cap. 27. vers.
2.

Sed ideo nobis incertum esse voluit DEVS, quanto
tempore duraturi essemus, vt expectatione incerta, cer-
to studio virtutem & pietatem in vero DEI timore semper
amplecteremur; sic viventes, quasi quotidie morituri. Et fragili-
tatis, & incertitudinis huius Exemplum DEVS hesterna luce ob
oculos nobis posuit luctuosissimun, dum circiter horam nonan matu-
tinan praematura morte e medio quasi vitae cursu ad Beatorun illud
consortiun subduxit Nobilen & Consultiss. virun, vera pietate, exi-
mia eruditione, summa vitae integritate, at in omnib officij sui
partibus obeundis singulari diligentia & constantia praestantissi-
mum: Dominum IOHANNEM VALENTINVM
NEYFFERVM,
Vtrius Iuris Doctorem, & in inclyta hac
Academia vltra Sexennium Professorem Pandectarum cele-
berrimum; nec non hoc ipso tempore Facultatis Iuridicae Deca-
num spectatissimum, Amicum & Collegam nostrum charissi-
mun. Qui Anno Christi Millesimo, Quingentesimo, Septuagesimo
secundo, a Parentib. honestiss. & praeclarissimis in hanc lucem pro-
gnatus, ab ijsden statim in pueritia ad verun limorem Domini, pie-
tatem & reliquarum virtutum studia solicite educatus, prima
literarum fundamenta in Schola Patria Herrenbergensi felici-
ter posuit. Ad Academias postea, hanc nimirum Tubingen-
sem, Marpurgensem item, & Ienensem ablegatus, tantos per
Dei gratiam (absolutis feliciter studijs Philosophicis) in exquisi-
ta Iurium cognitione & scientia fecit progressus: Vt cum ante
Annos duodecim gradum Doctoratus in hac Academia, sum-
ma cum laude consecutus fuisset, ab Illustrissimo, Celsissimoque
Principe ac Domino, Domino FRIDERICO, Duce Vvür-
tembergico ac Teccio, Comite Mompelgartense, Domino in
Haydenheim, &c. Domino nostro Clementissimo, &c. excellentis-

simae

ſiflos egreditur, & rurſum ſucciditur, & fugit velut vmbra, &
nunquam in eodem ſtatu permanet: conqueritur Iobus in amari-
tudine animæ ſuæ, cap. 14. Omnis caro fœnum: & omnis gloria
eius quaſi flos agri. Exſiccatum est fœnum, & cecidit flos. Eſaiæ
cap. 4. v. 6. & 7. Manè floret, ſed mutatur, & ad veſperum are-
ſcit. Pſalm. 90. v. 6. Et quidem hora mortis nobis incerta. Vides,
ait ingemiſcens Iſaac, quòd ſenuerim, & ignorem diem mortis
m[e]æ. Geneſ. cap. 27. verſ.
2.

Sed ideò nobis incertum eſſe voluit DEVS, quanto
tempore duraturi eſſemus, vt expectatione incertâ, cer-
to ſtudio virtutem & pietatem in vero DEI timore ſemper
amplecteremur; ſic viventes, quaſi quotidie morituri. Et fragili-
tatis, & incertitudinis huius Exemplum DEVS heſternâ luce ob
oculos nobis poſuit luctuoſiſſimũ, dum circiter horam nonã matu-
tinã præmaturâ morte è medio quaſi vitæ curſu ad Beatorũ illud
conſortiũ ſubduxit Nobilẽ & Conſultiſſ. virũ, verâ pietate, exi-
miâ eruditione, ſummâ vitæ integritate, atꝙ in omnib officij ſui
partibus obeundis ſingulari diligentiâ & conſtantiâ præſtantiſſi-
mum: Dominum IOHANNEM VALENTINVM
NEYFFERVM,
Vtriuſꝙ Iuris Doctorem, & in inclyta hac
Academia vltra Sexennium Profeſſorem Pandectarum cele-
berrimum; nec non hoc ipſo tempore Facultatis Iuridicæ Deca-
num ſpectatiſſimum, Amicum & Collegam noſtrum chariſſi-
mũ. Qui Anno Chriſti Milleſimo, Quingenteſimo, Septuageſimo
ſecundo, à Parentib. honeſtiſſ. & præclariſſimis in hanc lucem pro-
gnatus, ab ijſdẽ ſtatim in pueritia ad verũ limorem Domini, pie-
tatem & reliquarum virtutum ſtudia ſolicitè educatus, prima
literarum fundamenta in Schola Patriâ Herrenbergenſi felici-
ter poſuit. Ad Academias poſtea, hanc nimirum Tubingen-
ſem, Marpurgenſem item, & Ienenſem ablegatus, tantos per
Dei gratiam (abſolutis feliciter ſtudijs Philoſophicis) in exquiſi-
ta Iurium cognitione & ſcientiâ fecit progreſſus: Vt cùm antè
Annos duodecim gradum Doctoratus in hac Academia, ſum-
mâ cum laude conſecutus fuiſſet, ab Illuſtriſſimo, Celſiſſimoqúe
Principe ac Domino, Domino FRIDERICO, Duce Vvür-
tembergico ac Teccio, Comite Mompelgartenſe, Domino in
Haydenheim, &c. Domino noſtro Clementiſſimo, &c. excellentiſ-

ſimæ
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="fsProgrammaAcademicum" n="1">
    <p>
     <pb facs="#f0004" n="2"/> <hi rendition="#i"><hi rendition="#aq">&#x017F;iflos egreditur, &amp; rur&#x017F;um &#x017F;ucciditur, &amp; fugit velut vmbra, &amp;<lb/>
nunquam in eodem &#x017F;tatu permanet: conqueritur Iobus in amari-<lb/>
tudine animæ &#x017F;uæ, cap. 14. Omnis caro f&#x0153;num: &amp; omnis gloria<lb/>
eius qua&#x017F;i flos agri. Ex&#x017F;iccatum est f&#x0153;num, &amp; cecidit flos. E&#x017F;aiæ<lb/>
cap. 4. v. 6. &amp; 7. Manè floret, &#x017F;ed mutatur, &amp; ad ve&#x017F;perum are-<lb/>
&#x017F;cit. P&#x017F;alm. 90. v. 6. Et quidem hora mortis nobis incerta. Vides,<lb/>
ait ingemi&#x017F;cens I&#x017F;aac, quòd &#x017F;enuerim, &amp; ignorem diem mortis<lb/>
m<supplied>e</supplied>æ. Gene&#x017F;. cap. 27. ver&#x017F;.</hi> 2.</hi> </p><lb/>
    <p> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">Sed ideò nobis incertum e&#x017F;&#x017F;e voluit <hi rendition="#g">DEVS,</hi> quanto<lb/>
tempore duraturi e&#x017F;&#x017F;emus, vt expectatione incertâ, cer-<lb/>
to &#x017F;tudio virtutem &amp; pietatem in vero <hi rendition="#g">DEI</hi> timore &#x017F;emper<lb/>
amplecteremur; &#x017F;ic viventes, qua&#x017F;i quotidie morituri. Et fragili-<lb/>
tatis, &amp; incertitudinis huius Exemplum DEVS he&#x017F;ternâ luce ob<lb/>
oculos nobis po&#x017F;uit luctuo&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imu&#x0303;, dum circiter horam nona&#x0303; matu-<lb/>
tina&#x0303; præmaturâ morte è medio qua&#x017F;i vitæ cur&#x017F;u ad Beatoru&#x0303; illud<lb/>
con&#x017F;ortiu&#x0303; &#x017F;ubduxit Nobile&#x0303; &amp; Con&#x017F;ulti&#x017F;&#x017F;. viru&#x0303;, verâ pietate, exi-<lb/>
miâ eruditione, &#x017F;ummâ vitæ integritate, at&#xA759; in omnib officij &#x017F;ui<lb/>
partibus obeundis &#x017F;ingulari diligentiâ &amp; con&#x017F;tantiâ præ&#x017F;tanti&#x017F;&#x017F;i-<lb/>
mum: Dominum <hi rendition="#g">IOHANNEM VALENTINVM<lb/>
NEYFFERVM,</hi> Vtriu&#x017F;&#xA759; Iuris Doctorem, &amp; in inclyta hac<lb/>
Academia vltra Sexennium Profe&#x017F;&#x017F;orem Pandectarum cele-<lb/>
berrimum; nec non hoc ip&#x017F;o tempore Facultatis Iuridicæ Deca-<lb/>
num &#x017F;pectati&#x017F;&#x017F;imum, Amicum &amp; Collegam no&#x017F;trum chari&#x017F;&#x017F;i-<lb/>
mu&#x0303;. Qui Anno Chri&#x017F;ti Mille&#x017F;imo, Quingente&#x017F;imo, Septuage&#x017F;imo<lb/>
&#x017F;ecundo, à Parentib. hone&#x017F;ti&#x017F;&#x017F;. &amp; præclari&#x017F;&#x017F;imis in hanc lucem pro-<lb/>
gnatus, ab ij&#x017F;de&#x0303; &#x017F;tatim in pueritia ad veru&#x0303; limorem Domini, pie-<lb/>
tatem &amp; reliquarum virtutum &#x017F;tudia &#x017F;olicitè educatus, prima<lb/>
literarum fundamenta in Schola Patriâ Herrenbergen&#x017F;i felici-<lb/>
ter po&#x017F;uit. Ad Academias po&#x017F;tea, hanc nimirum Tubingen-<lb/>
&#x017F;em, Marpurgen&#x017F;em item, &amp; Ienen&#x017F;em ablegatus, tantos per<lb/>
Dei gratiam (ab&#x017F;olutis feliciter &#x017F;tudijs Philo&#x017F;ophicis) in exqui&#x017F;i-<lb/>
ta Iurium cognitione &amp; &#x017F;cientiâ fecit progre&#x017F;&#x017F;us: Vt cùm antè<lb/>
Annos duodecim gradum Doctoratus in hac Academia, &#x017F;um-<lb/>
mâ cum laude con&#x017F;ecutus fui&#x017F;&#x017F;et, ab Illu&#x017F;tri&#x017F;&#x017F;imo, Cel&#x017F;i&#x017F;&#x017F;imoqúe<lb/>
Principe ac Domino, Domino <hi rendition="#g">FRIDERICO,</hi> Duce Vvür-<lb/>
tembergico ac Teccio, Comite Mompelgarten&#x017F;e, Domino in<lb/>
Haydenheim, &amp;c. Domino no&#x017F;tro Clementi&#x017F;&#x017F;imo, &amp;c. excellenti&#x017F;-</hi> </hi><lb/>
     <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq"> <hi rendition="#i">&#x017F;imæ</hi> </hi> </fw><lb/>
    </p>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[2/0004] ſiflos egreditur, & rurſum ſucciditur, & fugit velut vmbra, & nunquam in eodem ſtatu permanet: conqueritur Iobus in amari- tudine animæ ſuæ, cap. 14. Omnis caro fœnum: & omnis gloria eius quaſi flos agri. Exſiccatum est fœnum, & cecidit flos. Eſaiæ cap. 4. v. 6. & 7. Manè floret, ſed mutatur, & ad veſperum are- ſcit. Pſalm. 90. v. 6. Et quidem hora mortis nobis incerta. Vides, ait ingemiſcens Iſaac, quòd ſenuerim, & ignorem diem mortis meæ. Geneſ. cap. 27. verſ. 2. Sed ideò nobis incertum eſſe voluit DEVS, quanto tempore duraturi eſſemus, vt expectatione incertâ, cer- to ſtudio virtutem & pietatem in vero DEI timore ſemper amplecteremur; ſic viventes, quaſi quotidie morituri. Et fragili- tatis, & incertitudinis huius Exemplum DEVS heſternâ luce ob oculos nobis poſuit luctuoſiſſimũ, dum circiter horam nonã matu- tinã præmaturâ morte è medio quaſi vitæ curſu ad Beatorũ illud conſortiũ ſubduxit Nobilẽ & Conſultiſſ. virũ, verâ pietate, exi- miâ eruditione, ſummâ vitæ integritate, atꝙ in omnib officij ſui partibus obeundis ſingulari diligentiâ & conſtantiâ præſtantiſſi- mum: Dominum IOHANNEM VALENTINVM NEYFFERVM, Vtriuſꝙ Iuris Doctorem, & in inclyta hac Academia vltra Sexennium Profeſſorem Pandectarum cele- berrimum; nec non hoc ipſo tempore Facultatis Iuridicæ Deca- num ſpectatiſſimum, Amicum & Collegam noſtrum chariſſi- mũ. Qui Anno Chriſti Milleſimo, Quingenteſimo, Septuageſimo ſecundo, à Parentib. honeſtiſſ. & præclariſſimis in hanc lucem pro- gnatus, ab ijſdẽ ſtatim in pueritia ad verũ limorem Domini, pie- tatem & reliquarum virtutum ſtudia ſolicitè educatus, prima literarum fundamenta in Schola Patriâ Herrenbergenſi felici- ter poſuit. Ad Academias poſtea, hanc nimirum Tubingen- ſem, Marpurgenſem item, & Ienenſem ablegatus, tantos per Dei gratiam (abſolutis feliciter ſtudijs Philoſophicis) in exquiſi- ta Iurium cognitione & ſcientiâ fecit progreſſus: Vt cùm antè Annos duodecim gradum Doctoratus in hac Academia, ſum- mâ cum laude conſecutus fuiſſet, ab Illuſtriſſimo, Celſiſſimoqúe Principe ac Domino, Domino FRIDERICO, Duce Vvür- tembergico ac Teccio, Comite Mompelgartenſe, Domino in Haydenheim, &c. Domino noſtro Clementiſſimo, &c. excellentiſ- ſimæ

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde im Rahmen des Moduls DTA-Erweiterungen (DTAE) digitalisiert. Weitere Informationen …
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/523592
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/523592/4
Zitationshilfe: Hafenreffer, Matthias: Passional vnd Leuchpredigt. Tübingen, 1610, S. 2. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/523592/4>, abgerufen am 01.07.2022.