Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690.

Bild:
<< vorherige Seite
Deß Academischen

SOnsten ist zu wissen/ daß in Teutschland der
Römische Käyser durch seine höchste Authori-
t
ät/ auf Anhalten der Stände/ die Academien
confirmiret/ und ihnen darüber ein Käyserl. Diploma
ertheilet/ wie ich dann das Käyserl. Diploma, wodurch
die Academie zu Helmstädt/ auf Ansuchen Hertzogs
Julii, confirmiret worden/ selber zum öfftern gesehen/
und lautet solches in Lateinischer Sprache/ wie folget:
Käys. Diploma, wodurch Maximilianus II.
die Helmstädtische Academiam Juliam bestättiget:

MAximilianus Secundus, divina favente clementia Electus
Romanorum Imperator, semper Augustus, ac Germaniae,
Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae, &c.
Rex. Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Stiriae,
Carinthiae, Carniolae, &c. Marchio Moraviae, &c. Dux Lucen-
burgiae, ac Superioris & Inferioris Silesiae, Würtembergae & Te-
ckae, Princeps Sueviae, Comes Habspurgi, Tirolis, Ferretis, Ky-
burgi & Goritiae, Landgravius Alsatiae, Marchio Sacri Romani
Imperii, Burgoviae, ac Superioris & Inferioris Lusatiae, Domi-
nus Marchiae Slavonicae, Portus Naonis & Salinarum, &c.
Notum facimus tenore literarum praesentium universis & sin-
gulis. Cum imprimis ad hanc Romani Imperii sublimitatem
divino auspicio provecti, diligenter prospicere debeamus, ur
scientiae & bonarum liberaliumque artium studia sedulo exco-
lantur, feliciaque semper sumant incrementa, ex quibus nimirum
tanquam divinae sapientiae hausto fonte, subditi clientesque no-
stri, ad gubernandam Rempublicam, & reliquis mortalium ne-
cessitatibus prospiciendum, reddantur aptiores: praesertim cum
earundem bonarum literarum tutela & patrocinium ad Caesarei
culminis fastigium, ejusque moderatores potissimum pertineat.
Qui etiam ipsarum Cultores & Professores dignis praemiis, ho-
noribus atque privilegiis afficientes, complura Gymnasia in Sa-
cro Romano Imperio instituerunt & erexernnt. Nos igitur Prae-
decessotum nostrorum vestigiis insistentes, petitione Illustris
JULII, Ducis Brunsvicensis & Lüneburgensis, Consanguinei
& Principis nostri charissimi, nec non & omnium Statuum ejus-
dem Ducatus per peculiares eorundem Legatos, nostros & Sacri
Romani Imperii fideles dilectos, Henricum a Luhe, & Matthiam
Böttiger, dicti Principis Consiliarios, nuper exhibita, qua con-

tineba-
Deß Academiſchen

SOnſten iſt zu wiſſen/ daß in Teutſchland der
Roͤmiſche Kaͤyſer durch ſeine hoͤchſte Authori-
t
aͤt/ auf Anhalten der Staͤnde/ die Academien
confirmiret/ und ihnen daruͤber ein Kaͤyſerl. Diploma
ertheilet/ wie ich dann das Kaͤyſerl. Diploma, wodurch
die Academie zu Helmſtaͤdt/ auf Anſuchen Hertzogs
Julii, confirmiret worden/ ſelber zum oͤfftern geſehen/
und lautet ſolches in Lateiniſcher Sprache/ wie folget:
Kaͤyſ. Diploma, wodurch Maximilianus II.
die Helmſtaͤdtiſche Academiam Juliam beſtaͤttiget:

MAximilianus Secundus, divina favente clementiâ Electus
Romanorum Imperator, ſemper Auguſtus, ac Germaniæ,
Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &c.
Rex. Archi-Dux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Stiriæ,
Carinthiæ, Carniolæ, &c. Marchio Moraviæ, &c. Dux Lucen-
burgiæ, ac Superioris & Inferioris Sileſiæ, Würtembergæ & Te-
ckæ, Princeps Sueviæ, Comes Habſpurgi, Tirolis, Ferretis, Ky-
burgi & Goritiæ, Landgravius Alſatiæ, Marchio Sacri Romani
Imperii, Burgoviæ, ac Superioris & Inferioris Luſatiæ, Domi-
nus Marchiæ Slavonicæ, Portus Naonis & Salinarum, &c.
Notum facimus tenore literarum præſentium univerſis & ſin-
gulis. Cum imprimis ad hanc Romani Imperii ſublimitatem
divino auſpicio provecti, diligenter proſpicere debeamus, ur
ſcientiæ & bonarum liberaliumque artium ſtudia ſedulò exco-
lantur, feliciaque ſemper ſumant incrementa, ex quibus nimirùm
tanquam divinæ ſapientiæ hauſto fonte, ſubditi clientesque no-
ſtri, ad gubernandam Rempublicam, & reliquis mortalium ne-
ceſſitatibus proſpiciendum, reddantur aptiores: præſertim cum
earundem bonarum literarum tutela & patrocinium ad Cæſarei
culminis faſtigium, ejusque moderatores potiſſimum pertineat.
Qui etiam ipſarum Cultores & Profeſſores dignis præmiis, ho-
noribus atque privilegiis afficientes, complura Gymnaſia in Sa-
cro Romano Imperio inſtituerunt & erexernnt. Nos igitur Præ-
deceſſotum noſtrorum veſtigiis inſiſtentes, petitione Illuſtris
JULII, Ducis Brunſvicenſis & Lüneburgenſis, Conſanguinei
& Principis noſtri chariſſimi, nec non & omnium Statuum ejus-
dem Ducatus per peculiares eorundem Legatos, noſtros & Sacri
Romani Imperii fideles dilectos, Henricum à Luhe, & Matthiam
Böttiger, dicti Principis Conſiliarios, nuper exhibita, qua con-

tineba-
<TEI>
 <text>
  <body>
   <div n="1">
    <div n="2">
     <pb facs="#f0168" n="156"/>
     <fw place="top" type="header"> <hi rendition="#b">Deß <hi rendition="#aq">Academi</hi>&#x017F;chen</hi> </fw><lb/>
     <p><hi rendition="#in">S</hi>On&#x017F;ten i&#x017F;t zu wi&#x017F;&#x017F;en/ daß in Teut&#x017F;chland der<lb/>
Ro&#x0364;mi&#x017F;che Ka&#x0364;y&#x017F;er durch &#x017F;eine ho&#x0364;ch&#x017F;te <hi rendition="#aq">Authori-<lb/>
t</hi>a&#x0364;t/ auf Anhalten der Sta&#x0364;nde/ die <hi rendition="#aq">Academi</hi>en<lb/><hi rendition="#aq">confirmi</hi>ret/ und ihnen daru&#x0364;ber ein Ka&#x0364;y&#x017F;erl. <hi rendition="#aq">Diploma</hi><lb/>
ertheilet/ wie ich dann das Ka&#x0364;y&#x017F;erl. <hi rendition="#aq">Diploma,</hi> wodurch<lb/>
die <hi rendition="#aq">Academie</hi> zu Helm&#x017F;ta&#x0364;dt/ auf An&#x017F;uchen Hertzogs<lb/><hi rendition="#aq">Julii, confirmi</hi>ret worden/ &#x017F;elber zum o&#x0364;fftern ge&#x017F;ehen/<lb/>
und lautet &#x017F;olches in Lateini&#x017F;cher Sprache/ wie folget:<lb/><hi rendition="#fr">Ka&#x0364;y&#x017F;.</hi> <hi rendition="#aq">Diploma,</hi> <hi rendition="#fr">wodurch</hi> <hi rendition="#aq">Maximilianus II.</hi><lb/>
die Helm&#x017F;ta&#x0364;dti&#x017F;che <hi rendition="#aq">Academiam Juliam</hi> be&#x017F;ta&#x0364;ttiget:</p><lb/>
     <floatingText>
      <body>
       <div n="1">
        <p> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#in">M</hi>Aximilianus Secundus, divina favente clementiâ Electus<lb/>
Romanorum Imperator, &#x017F;emper Augu&#x017F;tus, ac Germaniæ,<lb/>
Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &amp;c.<lb/>
Rex. Archi-Dux Au&#x017F;triæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Stiriæ,<lb/>
Carinthiæ, Carniolæ, &amp;c. Marchio Moraviæ, &amp;c. Dux Lucen-<lb/>
burgiæ, ac Superioris &amp; Inferioris Sile&#x017F;iæ, Würtembergæ &amp; Te-<lb/>
ckæ, Princeps Sueviæ, Comes Hab&#x017F;purgi, Tirolis, Ferretis, Ky-<lb/>
burgi &amp; Goritiæ, Landgravius Al&#x017F;atiæ, Marchio Sacri Romani<lb/>
Imperii, Burgoviæ, ac Superioris &amp; Inferioris Lu&#x017F;atiæ, Domi-<lb/>
nus Marchiæ Slavonicæ, Portus Naonis &amp; Salinarum, &amp;c.<lb/>
Notum facimus tenore literarum præ&#x017F;entium univer&#x017F;is &amp; &#x017F;in-<lb/>
gulis. Cum imprimis ad hanc Romani Imperii &#x017F;ublimitatem<lb/>
divino au&#x017F;picio provecti, diligenter pro&#x017F;picere debeamus, ur<lb/>
&#x017F;cientiæ &amp; bonarum liberaliumque artium &#x017F;tudia &#x017F;edulò exco-<lb/>
lantur, feliciaque &#x017F;emper &#x017F;umant incrementa, ex quibus nimirùm<lb/>
tanquam divinæ &#x017F;apientiæ hau&#x017F;to fonte, &#x017F;ubditi clientesque no-<lb/>
&#x017F;tri, ad gubernandam Rempublicam, &amp; reliquis mortalium ne-<lb/>
ce&#x017F;&#x017F;itatibus pro&#x017F;piciendum, reddantur aptiores: præ&#x017F;ertim cum<lb/>
earundem bonarum literarum tutela &amp; patrocinium ad Cæ&#x017F;arei<lb/>
culminis fa&#x017F;tigium, ejusque moderatores poti&#x017F;&#x017F;imum pertineat.<lb/>
Qui etiam ip&#x017F;arum Cultores &amp; Profe&#x017F;&#x017F;ores dignis præmiis, ho-<lb/>
noribus atque privilegiis afficientes, complura Gymna&#x017F;ia in Sa-<lb/>
cro Romano Imperio in&#x017F;tituerunt &amp; erexernnt. Nos igitur Præ-<lb/>
dece&#x017F;&#x017F;otum no&#x017F;trorum ve&#x017F;tigiis in&#x017F;i&#x017F;tentes, petitione Illu&#x017F;tris<lb/>
JULII, Ducis Brun&#x017F;vicen&#x017F;is &amp; Lüneburgen&#x017F;is, Con&#x017F;anguinei<lb/>
&amp; Principis no&#x017F;tri chari&#x017F;&#x017F;imi, nec non &amp; omnium Statuum ejus-<lb/>
dem Ducatus per peculiares eorundem Legatos, no&#x017F;tros &amp; Sacri<lb/>
Romani Imperii fideles dilectos, Henricum à Luhe, &amp; Matthiam<lb/>
Böttiger, dicti Principis Con&#x017F;iliarios, nuper exhibita, qua con-</hi><lb/>
         <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">tineba-</hi> </fw><lb/>
        </p>
       </div>
      </body>
     </floatingText>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[156/0168] Deß Academiſchen SOnſten iſt zu wiſſen/ daß in Teutſchland der Roͤmiſche Kaͤyſer durch ſeine hoͤchſte Authori- taͤt/ auf Anhalten der Staͤnde/ die Academien confirmiret/ und ihnen daruͤber ein Kaͤyſerl. Diploma ertheilet/ wie ich dann das Kaͤyſerl. Diploma, wodurch die Academie zu Helmſtaͤdt/ auf Anſuchen Hertzogs Julii, confirmiret worden/ ſelber zum oͤfftern geſehen/ und lautet ſolches in Lateiniſcher Sprache/ wie folget: Kaͤyſ. Diploma, wodurch Maximilianus II. die Helmſtaͤdtiſche Academiam Juliam beſtaͤttiget: MAximilianus Secundus, divina favente clementiâ Electus Romanorum Imperator, ſemper Auguſtus, ac Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Sclavoniæ, &c. Rex. Archi-Dux Auſtriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Stiriæ, Carinthiæ, Carniolæ, &c. Marchio Moraviæ, &c. Dux Lucen- burgiæ, ac Superioris & Inferioris Sileſiæ, Würtembergæ & Te- ckæ, Princeps Sueviæ, Comes Habſpurgi, Tirolis, Ferretis, Ky- burgi & Goritiæ, Landgravius Alſatiæ, Marchio Sacri Romani Imperii, Burgoviæ, ac Superioris & Inferioris Luſatiæ, Domi- nus Marchiæ Slavonicæ, Portus Naonis & Salinarum, &c. Notum facimus tenore literarum præſentium univerſis & ſin- gulis. Cum imprimis ad hanc Romani Imperii ſublimitatem divino auſpicio provecti, diligenter proſpicere debeamus, ur ſcientiæ & bonarum liberaliumque artium ſtudia ſedulò exco- lantur, feliciaque ſemper ſumant incrementa, ex quibus nimirùm tanquam divinæ ſapientiæ hauſto fonte, ſubditi clientesque no- ſtri, ad gubernandam Rempublicam, & reliquis mortalium ne- ceſſitatibus proſpiciendum, reddantur aptiores: præſertim cum earundem bonarum literarum tutela & patrocinium ad Cæſarei culminis faſtigium, ejusque moderatores potiſſimum pertineat. Qui etiam ipſarum Cultores & Profeſſores dignis præmiis, ho- noribus atque privilegiis afficientes, complura Gymnaſia in Sa- cro Romano Imperio inſtituerunt & erexernnt. Nos igitur Præ- deceſſotum noſtrorum veſtigiis inſiſtentes, petitione Illuſtris JULII, Ducis Brunſvicenſis & Lüneburgenſis, Conſanguinei & Principis noſtri chariſſimi, nec non & omnium Statuum ejus- dem Ducatus per peculiares eorundem Legatos, noſtros & Sacri Romani Imperii fideles dilectos, Henricum à Luhe, & Matthiam Böttiger, dicti Principis Conſiliarios, nuper exhibita, qua con- tineba-

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/168
Zitationshilfe: Happel, Eberhard Werner: Der Academische Roman. Ulm, 1690, S. 156. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/happel_roman_1690/168>, abgerufen am 11.12.2023.