Anmelden (DTAQ) DWDS     dlexDB     CLARIN-D

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von: Aristoteles und Athen. Bd. 2. Berlin, 1893.

Bild:
<< vorherige Seite
Register.

[Spaltenumbruch]
eisaggelia     53. 2, 189. 360
eisagogeis     222. 234
ekklesia     90. 210. 2, 104
-- fluchformeln     2, 348
-- misthos     188. 195
-- tagesordnung     2, 253
Eleusinia     230
emporikai dikai     221
endeixis     222. 2, 375
endeka     222
exegetai     280. 281
epizemiosis     2, 196
epimeletes krenan     207
-- emporiou     220
episkeuastai ieran     215
epitaphios agon     249
epikheirotonia nomon     2, 194
eponumoi     225
euthuna     II cap. 12; 71. 2, 244. 250. 360
eupatridai     94. 2, 50
ephesis eis dikaserion     60
ephetai     251. 2, 199
epheboi     189. 353
ephoroi     2, 358
Ephaistia     230
thesmothetai     244--48
thiasoi     2, 269
ieromnemon     206. 2, 45. 53
ieropoioi     228
iketeria     52
ippeis     212. 2, 107
khathestekuia time     220
katagnosis ek boules     2, 375
katalogeis     102. 2, 356
kerukes     202
koprologoi     217
koureion     2, 271
kolakretai     52. 2, 190
letourgiai     2, 105. 163
logisteria     2, 232
logos     II. cap. 12
metallikai dikai     245
metoikoi     249. 250. 2, 370
metronomoi     219
misthoi     194
moikheias     247
naukrariai     279. 2, 53
naukraroi     51. 93
nautodikai     223
nikai khrusai     212
nomophulakia     2, 190
noumenia     210

[Spaltenumbruch]
odopoioi     226
oikos     2, 266
omogalaktes     2, 273
opla parekhesthai     78
orgeones     2, 269
oristai     217
orphanoi     250
ostrakismos     2, 87. 256
Panathenaia     239
paragraphe     2, 368--70
paradeigma     213
Paralia     231
Paralos     209
paranomon     2, 105. 193
paredroi     2, 40
pentereis     211
peripoloi     199
polemarkhos     249. 2, 43
polites     205
praktores     196
probouloi     102. 2, 113, 344
prokrinein     72
proxenoi nicht von untertanen     2, 92
prokheirotonia     III cap. 13
prutaneiai ib     2, 147
prutaneis naukraron     92
pulagorai     2, 53
retores     2, 110
Salaminia     209
sitophulakes     219. 2, 375
Skuthai     2, 334
strategoi     86. 2, 44. 78. 88. 108
-- euthuna     2, 243. 249
suggrapheis     104. 2, 110
sullogeis tou demou     2, 166
sundikos     2, 330
sunegoroi     233. 2, 110
sunedroi     202
sphagai     17
peri soterias     102
sophronistai     192
tamiai tes theou     212
-- ton allon theon     212. 234
tamias tes boules     214
-- tou demou     210
-- stratiotikon     198
taxiarkhoi     2, 88
temene     215. 2, 190. 240
timemata     44. 78. 2, 51. 102. 217. 228.
timorein to adikoumeno     60
toxotai astoi     2, 201
trauma ek pronoias     17
triereis ierai     209

Register.

[Spaltenumbruch]
εἰσαγγελία     53. 2, 189. 360
εἰσαγωγεῖς     222. 234
ἐϰϰλησία     90. 210. 2, 104
— fluchformeln     2, 348
— μισϑός     188. 195
— tagesordnung     2, 253
Ἐλευσίνια     230
ἐμποϱιϰαὶ δίϰαι     221
ἔνδειξις     222. 2, 375
ἔνδεϰα     222
ἐξηγηταί     280. 281
ἐπιζημίωσις     2, 196
ἐπιμελητὴς ϰϱηνᾶν     207
— ἐμποϱίου     220
ἐπισϰευασταὶ ἱεϱᾶν     215
ἐπιτάφιος ἀγών     249
ἐπιχειϱοτονία νόμων     2, 194
ἐπώνυμοι     225
εὔϑυνα     II cap. 12; 71. 2, 244. 250. 360
εὐπατϱίδαι     94. 2, 50
ἔφεσις εἰς διϰασήϱιον     60
ἐφέται     251. 2, 199
ἔφηβοι     189. 353
ἔφοϱοι     2, 358
φαίστια     230
ϑεσμοϑέται     24448
ϑίασοι     2, 269
εϱομνήμων     206. 2, 45. 53
ἱεϱοποιοί     228
ἱϰετηϱία     52
ἱππεῖς     212. 2, 107
χαϑεστηϰυῖα τιμή     220
ϰατάγνωσις ἐϰ βουλῆς     2, 375
ϰαταλογεῖς     102. 2, 356
ϰήϱυϰες     202
ϰοπϱολόγοι     217
ϰούϱειον     2, 271
ϰωλαϰϱέται     52. 2, 190
λῃτουϱγίαι     2, 105. 163
λογιστήϱια     2, 232
λόγος     II. cap. 12
μεταλλιϰαὶ δίϰαι     245
μέτοιϰοι     249. 250. 2, 370
μετϱονόμοι     219
μισϑοί     194
μοιχείας     247
ναυϰϱαϱίαι     279. 2, 53
ναύϰϱαϱοι     51. 93
ναυτοδίϰαι     223
νῖϰαι χϱυσαῖ     212
νομοφυλαϰία     2, 190
νουμηνία     210

[Spaltenumbruch]
δοποιοί     226
οἶϰος     2, 266
ὁμογάλαϰτες     2, 273
ὅπλα παϱέχεσϑαι     78
ὀϱγεῶνες     2, 269
ὁϱισταί     217
ὀϱφανοί     250
ὀστϱαϰισμός     2, 87. 256
Παναϑήναια     239
παϱαγϱαφή     2, 36870
παϱάδειγμα     213
Παϱαλία     231
Πάϱαλος     209
παϱανόμων     2, 105. 193
πάϱεδϱοι     2, 40
πεντήϱεις     211
πεϱίπολοι     199
πολέμαϱχος     249. 2, 43
πολίτης     205
πϱάϰτοϱες     196
πϱόβουλοι     102. 2, 113, 344
πϱοϰϱίνειν     72
πϱόξενοι nicht von untertanen     2, 92
πϱοχειϱοτονία     III cap. 13
πϱυτανεῖαι ιβ͘     2, 147
πϱυτάνεις ναυϰϱάϱων     92
πυλαγόϱαι     2, 53
ϱ̔ήτοϱες     2, 110
Σαλαμινία     209
σιτοφύλαϰες     219. 2, 375
Σϰύϑαι     2, 334
στϱατηγοί     86. 2, 44. 78. 88. 108
— εὔϑυνα     2, 243. 249
συγγϱαφεῖς     104. 2, 110
συλλογεῖς τοῦ δήμου     2, 166
σύνδιϰος     2, 330
συνήγοϱοι     233. 2, 110
σύνεδϱοι     202
σφαγαί     17
πεϱὶ σωτηϱίας     102
σωφϱονισταί     192
ταμίαι τῆς ϑεοῦ     212
— τῶν ἄλλων ϑεῶν     212. 234
ταμίας τῆς βουλῆς     214
— τοῦ δήμου     210
— στϱατιωτιϰῶν     198
ταξίαϱχοι     2, 88
τεμένη     215. 2, 190. 240
τιμήματα     44. 78. 2, 51. 102. 217. 228.
τιμωϱεῖν τῷ ἀδιϰουμένῳ     60
τοξόται ἀστοί     2, 201
τϱαῦμα ἐϰ πϱονοίας     17
τϱιήϱεις ἱεϱαί     209

<TEI>
 <text>
  <body>
   <div type="index" n="1">
    <div type="index" n="2">
     <pb facs="#f0434" n="424"/>
     <fw place="top" type="header">Register.</fw><lb/>
     <cb/>
     <list>
      <item>&#x03B5;&#x1F30;&#x03C3;&#x03B1;&#x03B3;&#x03B3;&#x03B5;&#x03BB;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>53</ref>. <ref>2</ref>, <ref>189</ref>. <ref>360</ref></item><lb/>
      <item>&#x03B5;&#x1F30;&#x03C3;&#x03B1;&#x03B3;&#x03C9;&#x03B3;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>222</ref>. <ref>234</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03F0;&#x03F0;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C3;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>90</ref>. <ref>210</ref>. <ref>2</ref>, <ref>104</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; fluchformeln <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>348</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x03BC;&#x03B9;&#x03C3;&#x03D1;&#x03CC;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>188</ref>. <ref>195</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; tagesordnung <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>253</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F18;&#x03BB;&#x03B5;&#x03C5;&#x03C3;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B9;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>230</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03F1;&#x03B9;&#x03F0;&#x03B1;&#x1F76; &#x03B4;&#x03AF;&#x03F0;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>221</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F14;&#x03BD;&#x03B4;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BE;&#x03B9;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>222</ref>. <ref>2</ref>, <ref>375</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F14;&#x03BD;&#x03B4;&#x03B5;&#x03F0;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>222</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03BE;&#x03B7;&#x03B3;&#x03B7;&#x03C4;&#x03B1;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>280</ref>. <ref>281</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03B6;&#x03B7;&#x03BC;&#x03AF;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B9;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>196</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03BC;&#x03B5;&#x03BB;&#x03B7;&#x03C4;&#x1F74;&#x03C2; &#x03F0;&#x03F1;&#x03B7;&#x03BD;&#x1FB6;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>207</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x1F10;&#x03BC;&#x03C0;&#x03BF;&#x03F1;&#x03AF;&#x03BF;&#x03C5; <space dim="horizontal"/> <ref>220</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03C3;&#x03F0;&#x03B5;&#x03C5;&#x03B1;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x1F76; &#x1F31;&#x03B5;&#x03F1;&#x1FB6;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>215</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03C4;&#x03AC;&#x03C6;&#x03B9;&#x03BF;&#x03C2; &#x1F00;&#x03B3;&#x03CE;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>249</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03B9;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9;&#x03F1;&#x03BF;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B1; &#x03BD;&#x03CC;&#x03BC;&#x03C9;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>194</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C0;&#x03CE;&#x03BD;&#x03C5;&#x03BC;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>225</ref></item><lb/>
      <item>&#x03B5;&#x1F54;&#x03D1;&#x03C5;&#x03BD;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> II cap. <ref>12</ref>; <ref>71</ref>. <ref>2</ref>, <ref>244</ref>. <ref>250</ref>. <ref>360</ref></item><lb/>
      <item>&#x03B5;&#x1F50;&#x03C0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03F1;&#x03AF;&#x03B4;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>94</ref>. <ref>2</ref>, <ref>50</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F14;&#x03C6;&#x03B5;&#x03C3;&#x03B9;&#x03C2; &#x03B5;&#x1F30;&#x03C2; &#x03B4;&#x03B9;&#x03F0;&#x03B1;&#x03C3;&#x03AE;&#x03F1;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>60</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F10;&#x03C6;&#x03AD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>251</ref>. <ref>2</ref>, <ref>199</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F14;&#x03C6;&#x03B7;&#x03B2;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>189</ref>. <ref>353</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F14;&#x03C6;&#x03BF;&#x03F1;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>358</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x1F29;</hi>&#x03C6;&#x03B1;&#x03AF;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B9;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>230</ref></item><lb/>
      <item>&#x03D1;&#x03B5;&#x03C3;&#x03BC;&#x03BF;&#x03D1;&#x03AD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>244</ref>&#x2014;<ref>48</ref></item><lb/>
      <item>&#x03D1;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C3;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>269</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x1F31;</hi>&#x03B5;&#x03F1;&#x03BF;&#x03BC;&#x03BD;&#x03AE;&#x03BC;&#x03C9;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>206</ref>. <ref>2</ref>, <ref>45</ref>. <ref>53</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F31;&#x03B5;&#x03F1;&#x03BF;&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>228</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F31;&#x03F0;&#x03B5;&#x03C4;&#x03B7;&#x03F1;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>52</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F31;&#x03C0;&#x03C0;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>212</ref>. <ref>2</ref>, <ref>107</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03C7;</hi>&#x03B1;&#x03D1;&#x03B5;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B7;&#x03F0;&#x03C5;&#x1FD6;&#x03B1; &#x03C4;&#x03B9;&#x03BC;&#x03AE; <space dim="horizontal"/> <ref>220</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03AC;&#x03B3;&#x03BD;&#x03C9;&#x03C3;&#x03B9;&#x03C2; &#x1F10;&#x03F0; &#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x1FC6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>375</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>102</ref>. <ref>2</ref>, <ref>356</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03AE;&#x03F1;&#x03C5;&#x03F0;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>202</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03BF;&#x03C0;&#x03F1;&#x03BF;&#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>217</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03BF;&#x03CD;&#x03F1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BF;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>271</ref></item><lb/>
      <item>&#x03F0;&#x03C9;&#x03BB;&#x03B1;&#x03F0;&#x03F1;&#x03AD;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>52</ref>. <ref>2</ref>, <ref>190</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03BB;</hi>&#x1FC3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C5;&#x03F1;&#x03B3;&#x03AF;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>105</ref>. <ref>163</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03AE;&#x03F1;&#x03B9;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>232</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BB;&#x03CC;&#x03B3;&#x03BF;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> II. cap. <ref>12</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03BC;</hi>&#x03B5;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BB;&#x03BB;&#x03B9;&#x03F0;&#x03B1;&#x1F76; &#x03B4;&#x03AF;&#x03F0;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>245</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BC;&#x03AD;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B9;&#x03F0;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>249</ref>. <ref>250</ref>. <ref>2</ref>, <ref>370</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BC;&#x03B5;&#x03C4;&#x03F1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03CC;&#x03BC;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>219</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BC;&#x03B9;&#x03C3;&#x03D1;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>194</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BC;&#x03BF;&#x03B9;&#x03C7;&#x03B5;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>247</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03BD;</hi>&#x03B1;&#x03C5;&#x03F0;&#x03F1;&#x03B1;&#x03F1;&#x03AF;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>279</ref>. <ref>2</ref>, <ref>53</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BD;&#x03B1;&#x03CD;&#x03F0;&#x03F1;&#x03B1;&#x03F1;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>51</ref>. <ref>93</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BD;&#x03B1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03BF;&#x03B4;&#x03AF;&#x03F0;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>223</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BD;&#x1FD6;&#x03F0;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C7;&#x03F1;&#x03C5;&#x03C3;&#x03B1;&#x1FD6; <space dim="horizontal"/> <ref>212</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BD;&#x03BF;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C6;&#x03C5;&#x03BB;&#x03B1;&#x03F0;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>190</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BD;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03B7;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>210</ref></item><lb/>
      <cb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x1F41;</hi>&#x03B4;&#x03BF;&#x03C0;&#x03BF;&#x03B9;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>226</ref></item><lb/>
      <item>&#x03BF;&#x1F36;&#x03F0;&#x03BF;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>266</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F41;&#x03BC;&#x03BF;&#x03B3;&#x03AC;&#x03BB;&#x03B1;&#x03F0;&#x03C4;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>273</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F45;&#x03C0;&#x03BB;&#x03B1; &#x03C0;&#x03B1;&#x03F1;&#x03AD;&#x03C7;&#x03B5;&#x03C3;&#x03D1;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>78</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F40;&#x03F1;&#x03B3;&#x03B5;&#x1FF6;&#x03BD;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>269</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F41;&#x03F1;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>217</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F40;&#x03F1;&#x03C6;&#x03B1;&#x03BD;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>250</ref></item><lb/>
      <item>&#x1F40;&#x03C3;&#x03C4;&#x03F1;&#x03B1;&#x03F0;&#x03B9;&#x03C3;&#x03BC;&#x03CC;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>87</ref>. <ref>256</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03A0;</hi>&#x03B1;&#x03BD;&#x03B1;&#x03D1;&#x03AE;&#x03BD;&#x03B1;&#x03B9;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>239</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B1;&#x03F1;&#x03B1;&#x03B3;&#x03F1;&#x03B1;&#x03C6;&#x03AE; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>368</ref>&#x2014;<ref>70</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B1;&#x03F1;&#x03AC;&#x03B4;&#x03B5;&#x03B9;&#x03B3;&#x03BC;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>213</ref></item><lb/>
      <item>&#x03A0;&#x03B1;&#x03F1;&#x03B1;&#x03BB;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>231</ref></item><lb/>
      <item>&#x03A0;&#x03AC;&#x03F1;&#x03B1;&#x03BB;&#x03BF;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>209</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B1;&#x03F1;&#x03B1;&#x03BD;&#x03CC;&#x03BC;&#x03C9;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>105</ref>. <ref>193</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03AC;&#x03F1;&#x03B5;&#x03B4;&#x03F1;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>40</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B5;&#x03BD;&#x03C4;&#x03AE;&#x03F1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>211</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B5;&#x03F1;&#x03AF;&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>199</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03AD;&#x03BC;&#x03B1;&#x03F1;&#x03C7;&#x03BF;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>249</ref>. <ref>2</ref>, <ref>43</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03BF;&#x03BB;&#x03AF;&#x03C4;&#x03B7;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>205</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03AC;&#x03F0;&#x03C4;&#x03BF;&#x03F1;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>196</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03CC;&#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>102</ref>. <ref>2</ref>, <ref>113</ref>, <ref>344</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03BF;&#x03F0;&#x03F1;&#x03AF;&#x03BD;&#x03B5;&#x03B9;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>72</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03CC;&#x03BE;&#x03B5;&#x03BD;&#x03BF;&#x03B9; nicht von untertanen <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>92</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03BF;&#x03C7;&#x03B5;&#x03B9;&#x03F1;&#x03BF;&#x03C4;&#x03BF;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> III cap. <ref>13</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03B1;&#x03BD;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03B1;&#x03B9; &#x03B9;&#x03B2;&#x0358; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>147</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03F1;&#x03C5;&#x03C4;&#x03AC;&#x03BD;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x03BD;&#x03B1;&#x03C5;&#x03F0;&#x03F1;&#x03AC;&#x03F1;&#x03C9;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>92</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03C5;&#x03BB;&#x03B1;&#x03B3;&#x03CC;&#x03F1;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>53</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03F1;&#x0314;</hi>&#x03AE;&#x03C4;&#x03BF;&#x03F1;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>110</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03A3;</hi>&#x03B1;&#x03BB;&#x03B1;&#x03BC;&#x03B9;&#x03BD;&#x03AF;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>209</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03B9;&#x03C4;&#x03BF;&#x03C6;&#x03CD;&#x03BB;&#x03B1;&#x03F0;&#x03B5;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>219</ref>. <ref>2</ref>, <ref>375</ref></item><lb/>
      <item>&#x03A3;&#x03F0;&#x03CD;&#x03D1;&#x03B1;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>334</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C4;&#x03F1;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B7;&#x03B3;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>86</ref>. <ref>2</ref>, <ref>44</ref>. <ref>78</ref>. <ref>88</ref>. <ref>108</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x03B5;&#x1F54;&#x03D1;&#x03C5;&#x03BD;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>243</ref>. <ref>249</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C5;&#x03B3;&#x03B3;&#x03F1;&#x03B1;&#x03C6;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>104</ref>. <ref>2</ref>, <ref>110</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C5;&#x03BB;&#x03BB;&#x03BF;&#x03B3;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03C2; &#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x03B4;&#x03AE;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>166</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03CD;&#x03BD;&#x03B4;&#x03B9;&#x03F0;&#x03BF;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>330</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C5;&#x03BD;&#x03AE;&#x03B3;&#x03BF;&#x03F1;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>233</ref>. <ref>2</ref>, <ref>110</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03CD;&#x03BD;&#x03B5;&#x03B4;&#x03F1;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>202</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C6;&#x03B1;&#x03B3;&#x03B1;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>17</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C0;&#x03B5;&#x03F1;&#x1F76; &#x03C3;&#x03C9;&#x03C4;&#x03B7;&#x03F1;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>102</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C3;&#x03C9;&#x03C6;&#x03F1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03B9;&#x03C3;&#x03C4;&#x03B1;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>192</ref></item><lb/>
      <item><hi rendition="#b">&#x03C4;</hi>&#x03B1;&#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;&#x03B9; &#x03C4;&#x1FC6;&#x03C2; &#x03D1;&#x03B5;&#x03BF;&#x1FE6; <space dim="horizontal"/> <ref>212</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x03C4;&#x1FF6;&#x03BD; &#x1F04;&#x03BB;&#x03BB;&#x03C9;&#x03BD; &#x03D1;&#x03B5;&#x1FF6;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>212</ref>. <ref>234</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03B1;&#x03BC;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; &#x03C4;&#x1FC6;&#x03C2; &#x03B2;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BB;&#x1FC6;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>214</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x03C4;&#x03BF;&#x1FE6; &#x03B4;&#x03AE;&#x03BC;&#x03BF;&#x03C5; <space dim="horizontal"/> <ref>210</ref></item><lb/>
      <item>&#x2014; &#x03C3;&#x03C4;&#x03F1;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B9;&#x03C9;&#x03C4;&#x03B9;&#x03F0;&#x1FF6;&#x03BD; <space dim="horizontal"/> <ref>198</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03B1;&#x03BE;&#x03AF;&#x03B1;&#x03F1;&#x03C7;&#x03BF;&#x03B9; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>88</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03B5;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x03B7; <space dim="horizontal"/> <ref>215</ref>. <ref>2</ref>, <ref>190</ref>. <ref>240</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03B9;&#x03BC;&#x03AE;&#x03BC;&#x03B1;&#x03C4;&#x03B1; <space dim="horizontal"/> <ref>44</ref>. <ref>78</ref>. <ref>2</ref>, <ref>51</ref>. <ref>102</ref>. <ref>217</ref>. <ref>228</ref>.</item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03B9;&#x03BC;&#x03C9;&#x03F1;&#x03B5;&#x1FD6;&#x03BD; &#x03C4;&#x1FF7; &#x1F00;&#x03B4;&#x03B9;&#x03F0;&#x03BF;&#x03C5;&#x03BC;&#x03AD;&#x03BD;&#x1FF3; <space dim="horizontal"/> <ref>60</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03BF;&#x03BE;&#x03CC;&#x03C4;&#x03B1;&#x03B9; &#x1F00;&#x03C3;&#x03C4;&#x03BF;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>2</ref>, <ref>201</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03F1;&#x03B1;&#x1FE6;&#x03BC;&#x03B1; &#x1F10;&#x03F0; &#x03C0;&#x03F1;&#x03BF;&#x03BD;&#x03BF;&#x03AF;&#x03B1;&#x03C2; <space dim="horizontal"/> <ref>17</ref></item><lb/>
      <item>&#x03C4;&#x03F1;&#x03B9;&#x03AE;&#x03F1;&#x03B5;&#x03B9;&#x03C2; &#x1F31;&#x03B5;&#x03F1;&#x03B1;&#x03AF; <space dim="horizontal"/> <ref>209</ref></item>
     </list><lb/>
    </div>
   </div>
  </body>
 </text>
</TEI>
[424/0434] Register. εἰσαγγελία 53. 2, 189. 360 εἰσαγωγεῖς 222. 234 ἐϰϰλησία 90. 210. 2, 104 — fluchformeln 2, 348 — μισϑός 188. 195 — tagesordnung 2, 253 Ἐλευσίνια 230 ἐμποϱιϰαὶ δίϰαι 221 ἔνδειξις 222. 2, 375 ἔνδεϰα 222 ἐξηγηταί 280. 281 ἐπιζημίωσις 2, 196 ἐπιμελητὴς ϰϱηνᾶν 207 — ἐμποϱίου 220 ἐπισϰευασταὶ ἱεϱᾶν 215 ἐπιτάφιος ἀγών 249 ἐπιχειϱοτονία νόμων 2, 194 ἐπώνυμοι 225 εὔϑυνα II cap. 12; 71. 2, 244. 250. 360 εὐπατϱίδαι 94. 2, 50 ἔφεσις εἰς διϰασήϱιον 60 ἐφέται 251. 2, 199 ἔφηβοι 189. 353 ἔφοϱοι 2, 358 Ἡφαίστια 230 ϑεσμοϑέται 244—48 ϑίασοι 2, 269 ἱεϱομνήμων 206. 2, 45. 53 ἱεϱοποιοί 228 ἱϰετηϱία 52 ἱππεῖς 212. 2, 107 χαϑεστηϰυῖα τιμή 220 ϰατάγνωσις ἐϰ βουλῆς 2, 375 ϰαταλογεῖς 102. 2, 356 ϰήϱυϰες 202 ϰοπϱολόγοι 217 ϰούϱειον 2, 271 ϰωλαϰϱέται 52. 2, 190 λῃτουϱγίαι 2, 105. 163 λογιστήϱια 2, 232 λόγος II. cap. 12 μεταλλιϰαὶ δίϰαι 245 μέτοιϰοι 249. 250. 2, 370 μετϱονόμοι 219 μισϑοί 194 μοιχείας 247 ναυϰϱαϱίαι 279. 2, 53 ναύϰϱαϱοι 51. 93 ναυτοδίϰαι 223 νῖϰαι χϱυσαῖ 212 νομοφυλαϰία 2, 190 νουμηνία 210 ὁδοποιοί 226 οἶϰος 2, 266 ὁμογάλαϰτες 2, 273 ὅπλα παϱέχεσϑαι 78 ὀϱγεῶνες 2, 269 ὁϱισταί 217 ὀϱφανοί 250 ὀστϱαϰισμός 2, 87. 256 Παναϑήναια 239 παϱαγϱαφή 2, 368—70 παϱάδειγμα 213 Παϱαλία 231 Πάϱαλος 209 παϱανόμων 2, 105. 193 πάϱεδϱοι 2, 40 πεντήϱεις 211 πεϱίπολοι 199 πολέμαϱχος 249. 2, 43 πολίτης 205 πϱάϰτοϱες 196 πϱόβουλοι 102. 2, 113, 344 πϱοϰϱίνειν 72 πϱόξενοι nicht von untertanen 2, 92 πϱοχειϱοτονία III cap. 13 πϱυτανεῖαι ιβ͘ 2, 147 πϱυτάνεις ναυϰϱάϱων 92 πυλαγόϱαι 2, 53 ϱ̔ήτοϱες 2, 110 Σαλαμινία 209 σιτοφύλαϰες 219. 2, 375 Σϰύϑαι 2, 334 στϱατηγοί 86. 2, 44. 78. 88. 108 — εὔϑυνα 2, 243. 249 συγγϱαφεῖς 104. 2, 110 συλλογεῖς τοῦ δήμου 2, 166 σύνδιϰος 2, 330 συνήγοϱοι 233. 2, 110 σύνεδϱοι 202 σφαγαί 17 πεϱὶ σωτηϱίας 102 σωφϱονισταί 192 ταμίαι τῆς ϑεοῦ 212 — τῶν ἄλλων ϑεῶν 212. 234 ταμίας τῆς βουλῆς 214 — τοῦ δήμου 210 — στϱατιωτιϰῶν 198 ταξίαϱχοι 2, 88 τεμένη 215. 2, 190. 240 τιμήματα 44. 78. 2, 51. 102. 217. 228. τιμωϱεῖν τῷ ἀδιϰουμένῳ 60 τοξόται ἀστοί 2, 201 τϱαῦμα ἐϰ πϱονοίας 17 τϱιήϱεις ἱεϱαί 209

Suche im Werk

Hilfe

Informationen zum Werk

Download dieses Werks

XML (TEI P5) · HTML · Text
TCF (text annotation layer)
TCF (tokenisiert, serialisiert, lemmatisiert, normalisiert)
XML (TEI P5 inkl. att.linguistic)

Metadaten zum Werk

TEI-Header · CMDI · Dublin Core

Ansichten dieser Seite

Voyant Tools ?

Language Resource Switchboard?

Feedback

Sie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden.

Kommentar zur DTA-Ausgabe

Dieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
Ansicht auf Standard zurückstellen

URL zu diesem Werk: https://www.deutschestextarchiv.de/wilamowitz_aristoteles02_1893
URL zu dieser Seite: https://www.deutschestextarchiv.de/wilamowitz_aristoteles02_1893/434
Zitationshilfe: Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich von: Aristoteles und Athen. Bd. 2. Berlin, 1893, S. 424. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/wilamowitz_aristoteles02_1893/434>, abgerufen am 12.05.2021.